Homehook up stop“ทรานสคอสมอส” ชูมาตรฐาน IT ระดับสากล ISO 27001 ย้ำความสำเร็จสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า

“ทรานสคอสมอส” ชูมาตรฐาน IT ระดับสากล ISO 27001 ย้ำความสำเร็จสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า


พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน จึงทำให้การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกทาง การมีที่ปรึกษาที่ดีถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถช่วยวางแผนธุรกิจ  บริหารระบบธุรกิจ และบริหารมุมมองการตลาดแบบใหม่ๆ  ก็จะทำให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

Transcosmos คือใคร?

จากโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวบริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) บริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจในบริการคอลเซ็นเตอร์ และรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ จึงเล็งเห็นโอกาสเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการเข้าถือหุ้นในบริษัท มิตสยาม เทเล-เซอร์วิส จำกัด  เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารระบบธุรกิจในประเทศไทยโดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด”  (transcosmos) ในปี 2551 และเติบโตครั้งสำคัญอีกครั้งในปี 2558  โดยสหกรุ๊ปได้เข้ามาร่วมทุนเพิ่มเติม ตอกย้ำความเข้มแข็งให้กับ บริษัททรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยกลุ่มลูกค้าปัจจุบันในประเทศไทย คือ ธุรกิจในกลุ่มการเงิน ธุรกิจค้าปลีก บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร (ไอที)  และกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หากมองไปในด้านของงานบริการที่เตรียมไว้รองรับความต้องการของลูกค้านั้นก็จะมีทั้งงานบริการด้าน Call Center Services, Business Process Outsourcing Services, E-Commerce Services และ Digital Marketing Services ซึ่งแต่ละบริการได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า

 

ปลอดภัยได้มาตรฐาน ISO 27001

ความสำเร็จที่ได้รับดังกล่าวทำให้บริษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐาน  IT ระดับสากล ISO/IEC 27001: 2013  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และการควบคุมการดำเนินงานของ ทรานคอสมอส ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

 

ISO 27001 มีดีอย่างไร?

การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นการยืนความสำเร็จในประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล  เนื่องจากมาตรฐานของ ISO 27001 สามารถนำมาใช้งาน เพื่อต่อยอดธุรกิจได้ 4 ประการ คือ

1.การจัดทำระบบ (ESTABLISH) การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS) คือ การเตรียมการวางแผนเพื่อปกป้องสารสนเทศ2. การนำไปปฏิบัติ (IMPLEMENT) คือ นำแผนจากขั้นตอนการจัดทำระบบ (ESTABLISH) ไปปฏิบัติจริง โดยทำตามเอกสารคู่มือและลงบันทึกในแบบฟอร์ม 3.การดำรงรักษาระบบและประเมินขีดความสามารถของระบบการจัดการ (MAINTAIN AND MONITOR) คือ ปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำงานปกติ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ และ 4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CONTINUAL IMPROVEMENT) คือ การทบทวนผลการทำระบบและหาจุดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีหลักฐาน (ทั้งเอกสารและผลการปฏิบัติ)ที่น่าเชื่อถือสะท้อนความเป็นจริงและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

นอกจากนี้ ISO 27001 ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการปกป้องข้อมูลสารสนเทศ (Information) ให้มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1.Confidential ความลับ หรือ การปกป้องสารสนเทศให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ  ถ้าหากข้อมูลรั่วไหลแสดงว่าขาดคุณสมบัติในข้อนี้ 2.Integrity ความถูกต้อง หรือ ปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของสารสนเทศไม่ให้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจากความเป็นจริง เช่น การแฮก ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล  และ 3. Availability ความพร้อมใช้ หรือ สร้างความเชื่อมั่นว่าระบบสารสนเทศพร้อมใช้งาน

พร้อมกันนี้  ยังได้มีการก่อตั้ง sub committee เพื่อให้พนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม และมีการกระจายนโยบายนี้ไปยังพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตาม  และ หน่วยงานน้องใหม่อย่าง Quality Management มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมมาตรฐาน ตรวจสอบ และปรับปรุง ให้ทุกหน่วยงาน และแผนก IT เป็นไปตามข้อกำหนด ISO

“จากรางวัลที่ได้รับดังกล่าวทำให้ ทรานคอสมอส มีความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง  เนื่องจากรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จ ที่ ทรานคอสมอส จะชูเป็นจุดแข็งในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะบริการด้านความปลอดภัยในองค์กร  ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะยุคนี้เป็นยุคที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ดังนั้น ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจ” ผู้บริหาร Kiyonori Takechi กล่าว

 

[โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)จำกัด ได้จัดพิธีรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตามขอบเขตของ Data Center  จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ]


You may also like