Homeไม่มีหมวดหมู่แนวทาง “สื่อโฆษณา” ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ(ตุลาคม) ทุกสื่อ TV-Digital-Outdoor

แนวทาง “สื่อโฆษณา” ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ(ตุลาคม) ทุกสื่อ TV-Digital-Outdoor

แชร์ :

แนวทางการโฆษณาและเอเย่นซี่โฆษณาสำหรับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560  ในแต่ละสื่อ Brand Buffet รวบรวมเอาไว้ทุกสื่อ TV-Digital-Outdoor  ดังนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

+ สื่อทีวี +

สำหรับทางสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ได้ประกาศแนวทางการออกอากาศไว้ดังนี้ แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ

1 – 12 ตุลาคม 2560

แนวทางการออกอากาศ :

การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปรับโทนสี :

ภาพและสีที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีจะปรับระดับของสีลง 40%

ลักษณะเนื้อหา :

การออกอากาศรายการของสถานีให้นำรายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการ ผังรายการ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามที่ กสทช. กำหนดโดยเคร่งครัด  และควรสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การโฆษณา :

สามารถโฆษณาได้ แต่ให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้

13 – 24 ตุลาคม 2560

แนวทางการออกอากาศ :

วันคล้ายวันสวรรคต และการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปรับโทนสี :

ภาพและสีที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีให้ปรับระดับของสีลง 40%

ลักษณะเนื้อหา :

ให้ออกอากาศรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) โดยไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย  ทั้งนี้ให้เน้นการปรับบรรยากาศ และความรู้สึกของประชาชนให้รำลึกถึการสูญเสีย และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การโฆษณา :

การโฆษณาได้โดยให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้  แต่ไม่ควรมีเนื้อหาที่ตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย

25 – 27 ตุลาคม 2560

แนวทางการออกอากาศ : 

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปรับโทนสี :

ภาพและสีที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีให้ปรับระดับของสีลง 40% ยกเว้นการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสามารถใช้โทนสีธรรมชาติ

ลักษณะเนื้อหา :

การถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีสำคัญ ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท)

การออกอากาศรายการของสถานีให้นอกเหนือจากการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) มาออกรายการได้โดยจะต้องโดยไม่เป็นการแสดงถึงความบันเทิงใจ การเล่นเต้นรำทั้งปวง การสนุกรื่นเริง ล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวม แสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร ซึ่งเกินกว่าความเหมาะสม ภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทย

การโฆษณา :

การโฆษณาขอให้งดเว้นให้ขึ้นข้อความแสดงความไว้อาลัยแทนทั้งนี้ ให้ปรากฎเฉพาะชื่อของบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน คณะบุคคล หรือ บุคคล จะต้องปรับโทนสีลง 40% ขนาดรวมถึงการใช้ภาษา ถ้อยค าให้มีความเหมาะสมตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

28 – 29 ตุลาคม 2560

แนวทางการออกอากาศ :

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช (วันออกทุกข์)

ปรับโทนสี :

ภาพและสีที่ใช้ในการออกอากาศ รายการของสถานี ให้ปรับระดับของสีลงเป็นปกติ

ลักษณะเนื้อหา :

การถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีสำคัญ ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท)  การออกอากาศรายการของสถานีให้นอกเหนือจากการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) โดยไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคายควรสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การโฆษณา :

โฆษณาสามารถโฆษณาได้โดยให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้  ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลกเฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย

+ สื่อดิจิทัล +

ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ขอชี้แจงถึงแนวทางการในการปฏิบัติในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ดังต่อไปนี้

Digital Owned Media
วันที่ 1-27 ตุลาคม 2560
ในที่นี้หมายความถึง Website, VDO, Content บน Digital หรือ Social Platform และชิ้นงาน On-line / Digital Material ที่จะจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ในช่วงวันที่ 1-27 ตุลาคม 2560 โดยมีแนวทางให้ปรับรูปแบบการนำเสนอชิ้นงานเพื่อถวายความอาลัยดังนี้
1. ใช้เฉดสีเทา (Grayscale) ระดับ 40% คลุมทั้ง Website, VDO, Content บน Digital หรือ Social Platform และชิ้นงาน On-line / Digital Ad หรือ
2. ปรับสีองค์ประกอบต่างๆ โดยแนะนำให้ใช้โทนสีขาว-เทา-ดำ แทน หรือ
3. ใช้สีหน้าเว็บตามปกติ แต่เพิ่มแถบข้อความหรือสัญลักษณ์ด้านบนของหน้าเว็บ หรือชิ้นงาน On-line / Digital Material เพื่อถวายความอาลัย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสามารถของแต่ละรายที่สามารถจะดำเนินการได้เป็นสำคัญ

Digital Paid Media
วันที่ 1-12 ตุลาคม 2560
เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยช่วงเวลานี้สามารถทำการโฆษณาในทุกๆ ช่องทาง Online ได้ตามปกติ แต่ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด กล่าวคือ

วันที่ 13 -24 ตุลาคม 2560
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งยังคงสามารถทำการการโฆษณา ได้ แต่ทั้งนี้ในส่วนของภาพและโทนสีควรลดระดับสี 40% และลักษณะเนื้อหาไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ หรือถ้อยคำหยาบคาย และปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

วันที่ 25- 27 ตุลาคม 2560
เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านให้งดเว้นการโฆษณาในช่วงเวลานี้ แต่ทั้งนี้สามารถขึ้นข้อความแสดงความไว้อาลัยโดยให้ปรากฏชื่อของบริษัท หรือหน่วยงานแทนการใช้โลโก้บริษัท

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ช่วงวันออกทุกข์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28- 29 ตุลาคม 2560 โดยการโฆษณาสามารถทำได้แต่ควรไม่มีสีสันฉูดฉาดเกินสมควร และต้องคำนึงถึงลักษณะเนื้อหาไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ หรือถ้อยคำหยาบคาย และปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

ทั้งนี้รายละเอียดที่ทางสมาคมฯจัดทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางปฎิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 เท่านั้น โดยวิธีปฏิบัติขอให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานและความรู้สึกของผู้ใช้งาน และส่วนรวม เป็นสำคัญ

 

+ สื่อ Outdoor +

ทางสมาคมป้ายและโฆษณา จากจดหมายขอความร่วมมือ ASPA 0029/2560  ดังนี้

1.สื่อประเภทป้ายบิลบอร์ด (Static) ขอความร่วมมือปิดไฟป้ายโฆษณา ในเวลากลางคืนเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560

2.สื่อประเภทดิจิตอลบิลบอร์ด (Digital Billboard) ขอความร่วมมืองดการโฆษณาและใหแสดงข้อความไว้อาลัยและหรือตามดุลยพินิจของสมาชิก

3.ขอความร่วมมือเปลี่ยนเวบไซต์ของบริษทท่านสมาชิกเป็นสีเทาและ/หรือตามดุลยพินิจของสมาชิก

 

จดหมายจากสมาคมป้ายและโฆษณา


แชร์ :

You may also like