HomeInsightเจาะลึกอาชีพสุดฮอตที่นักศึกษาจบใหม่แห่สมัครมากที่สุด พร้อมอัพเดทเงินเดือนทุกสายงาน

เจาะลึกอาชีพสุดฮอตที่นักศึกษาจบใหม่แห่สมัครมากที่สุด พร้อมอัพเดทเงินเดือนทุกสายงาน

แชร์ :

ปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนนักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศกว่า 468,000 คน (ที่มา: กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน) ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมาก ดังนั้น เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ที่ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 1.2 ล้านคน ได้ทำการรวบรวมข้อมูล “โอกาสในโลกการทำงานของปีการศึกษา 2559” ทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 138,630 คน ที่มาใช้งานบน JobThai.com แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 120,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,630 คน โดยพบว่ามีสถิติหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

5 อันดับสาขาการศึกษาของนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด ได้แก่
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล คิดเป็นร้อยละ 10
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 9
3. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี คิดเป็นร้อยละ 7
4. อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์/มนุษยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6
5. วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ/เครื่องกล คิดเป็นร้อยละ 5.9

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
1. งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3
2. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 9.2
3. งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2
4. งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 8.2
5. งานทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 7.3
6. งานโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 6.9
7. งานขาย คิดเป็นร้อยละ 6.9
8. งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 5.7
9. งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 5.5
10. งานการตลาด คิดเป็นร้อยละ 4.2

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้คนหันมาสนใจ “งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” มากขึ้น เพราะยุคนี้เป็น Globalization ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งด้านเทคโนโลยี และการค้าขายในรูปแบบ E-Commerce ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้นักศึกษาจบใหม่นิยมสมัครอาชีพนี้มากขึ้น

เช่นเดียวกัน “งานการตลาด” ที่คนสมัครมากขึ้น โดยปัจจุบันสายงานด้านนี้ได้แตกแขนงออกไปหลากหลายสาขา เช่น พีอาร์, สื่อสารการตลาด, ด้านพัฒนาธุรกิจ และที่กำลังเป็นอาชีพมาแรง คือ Digital Marketing

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
1. งานขาย คิดเป็นร้อยละ 25.7
2. งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 9.9
3. งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 8
4. งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.2
5. งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 6.5
6. งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 5.8
7. งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 5.8
8. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.1
9. งานคอมพิวเตอร์/ไอที คิดเป็นร้อยละ 3.3
10. งานโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 2.3

 

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี 5 อันดับแรก ได้แก่
1. งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ 44 คน
2. งานสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 25 คน
3. งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 24 คน
4. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน
5. งานอาจารย์/วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 13 คน

 

ขณะที่สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันต่ำที่สุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี โดยมีอัตราการแข่งขัน ไม่เกิน 1 : 5 ได้แก่
1. งานอาหาร/เครื่องดื่ม
2. งานขาย เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่เปิดรับจำนวนมาก จึงทำให้อัตราการแข่งขันต่ำตามมา
3. งานช่างเทคนิค
4. งานสุขภาพ/โภชนาการ
5. งานโยธา/สถาปัตย์

งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา แชมป์อัตราค่าจ้างสูงสุด

สาขาอาชีพยอดนิยมของนักศึกษาจบใหม่ที่ทางบริษัทเสนอเงินเดือนให้ พบว่านักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000-25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000-25,000 บาท รองลงมาคือ งานวิศวกรรม 15,000-25,000 บาท ส่วนงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ งานบริการลูกค้า และงานการตลาด มีจำนวนเท่ากันอยู่ที่ 15,000-20,000 บาท

เผยแนวโน้มตลาดงานสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา

5 อันดับสาขาการศึกษาของนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่
1. ช่างอิเลคทรอนิกส์/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 21
2. บัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 16.6
3. เลขา/ประชาสัมพันธ์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.2
4. ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 11
5. ช่างยนต์ คิดเป็นร้อยละ 8

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาสมัครมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
1. งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 23.3
2. งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.8
4. งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 10.9
5. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 7.1
6. งานขาย คิดเป็นร้อยละ 4.7
7. งานทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 4.0
8. งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.2
9. งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 3.0
10. งานคอมพิวเตอร์/ไอที คิดเป็นร้อยละ 2.1

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่
1. งานขาย คิดเป็นร้อยละ 29.7
2. งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 16.8
3. งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 12.9
4. งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 7.5
5. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 6.6
6. งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 2.7
7. งานสุขภาพ/โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 2.5
8. งานโลจิสติกส และซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 2.1
9. งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.9
10. งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 1.7

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่
1. งานบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 11 คน
2. งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน
3. งานคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน
4. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 6 คน
5. งานการตลาด จำนวน 1 อัตรา ต่อ 5 คน

ขณะที่สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันต่ำที่สุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา อัตราการแข่งขันไม่เกิน 1 : 3 ได้แก่
1. สุขภาพ/โภชนาการ
2. อาหาร/เครื่องดื่ม
3. ขาย
4. ล่าม/นักแปลภาษา
5. ออกแบบเว็บไซต์

ส่วนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท อาทิ งานช่างเทคนิค งานธุรการ/จัดซื้อ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามถ้านักศึกษาอาชีวศึกษาจบใหม่ มีประสบการณ์การทำงานในสายงานนั้นๆ มาก่อน หรือมีทักษะด้านภาษา จะสามารถเรียกเงินค่าจ้างได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว

เผยงานด้าน “Data” เทรนด์อาชีพในอนาคต

การแข่งขันของโลกธุรกิจทั้งในวันนี้ และอนาคต คือ “Big Data” องค์กรไหนมีฐานข้อมูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมลูกค้า สภาพตลาด คู่แข่ง และสามารถวิเคราะห์คลังข้อมูลได้แม่นยำ เพื่อคาดการณ์เทรนด์ในอนาคต จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทำให้ปัจจุบัน 3 สายงานด้าน Data จึงเป็นอาชีพที่ตลาดงานต้องการสูง และนับวันมีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่

1. Data Analysis
2. Data Scientist
3. Data Engineer

5 ปัญหาที่องค์กรเจอบ่อยในการทำงานกับคนรุ่นใหม่

นอกจากนี้ จ๊อบไทยดอทคอม ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน ในหัวข้อปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ พบว่ามี 5 ข้อที่หลายองค์มีความเห็นตรงกัน ดังนี้
1) เปลี่ยนงานบ่อย
2) ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์
3) การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน
4) มีความมั่นใจในตัวเองเกินไป
5) การทำตามกฎระเบียบ

ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองปัญหาที่หลายองค์ส่วนใหญ่มีต่อคนรุ่นใหม่ ฉะนั้น นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน นอกจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการหางานแล้ว ควรให้ความสำคัญกับทั้ง 5 ปัญหาที่กล่าวมาและพร้อมที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิต ผู้ร่วมก่อตั้ง และหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า สถิติต่างๆ และผลสำรวจตามข้อมูลข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ในเชิงภาพรวมที่จะช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์การหางานของนักศึกษาจบใหม่ ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น

“ทักษะและความสามารถที่องค์กรต่างๆ ต้องการเพิ่มเติมจากผู้สมัครงาน คือ 1. มีความรู้-ความสามารถด้านเทคโนโลยี 2. ทักษะด้านภาษา และ 3 มีความคิดสร้างสรรค์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แชร์ :

You may also like