HomeInsightสัมมนาฟรี Customized Marketing – จับความต่างสร้าง Value สู้ตลาด Mass

สัมมนาฟรี Customized Marketing – จับความต่างสร้าง Value สู้ตลาด Mass

แชร์ :

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  CMMU  จัดงานสัมมนา เป็นการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและนักการตลาดที่สนใจแจะประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ  Customized Marketing-จับความต่างสร้าง Value สู้ตลาดMass  เพื่อนำเสนอทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Customized  รวมไปถึงโอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ในการนำ Branded Customization ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

Santos Or Jaune

 

แขกรับเชิญพิเศษ

คุณ สิทธิพันธ์ ศรีธวัช ณ อยุธยา              Marketing Executive แบรนด์ Wacoal Body Clinic

คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ                              เจ้าของแบรนด์ Make My Gems/ธุรกิจเครื่องประดับ

คุณวิชพงษ์ หัตถสุวรรณ                          เจ้าของแบรนด์ Selvedgework/ ธุรกิจเสื้อผ้า

จัดขึ้นวันที่  11.พ.ค. 2017   เวลา 13.00-16.30  ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ณ  ห้องสัมมนา 503 ชั้น 5 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ติดต่อ คุณสุวิมล สุทธรัตนกุล (กวง) โทร: 089-4926592

Email: Customized.cmmu2017@gmail.com

Fanpage : https://www.facebook.com/CustomizedMarketing.cmmu/

ลงทะเบียนฟรี https://goo.gl/Zkqqex


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม