Tag: Customized Marketing

สัมมนาฟรี Customized Marketing – จับความต่างสร้าง Value สู้ตลาด Mass

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  CMMU  จัดงานสัมมนา เป็นการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและนักการตลาดที่สนใจแจะประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ  Customized Marketing-จับความต่างสร้าง Value สู้ตลาดMass  เพื่อนำเสนอทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า Customized  รวมไปถึงโอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ในการนำ Branded Customization ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ แขกรับเชิญพิเศษคุณ สิทธิพันธ์ ศรีธวัช ณ อยุธยา              Marketing Executive แบรนด์...
- Advertorial -