คูโดสมอบรางวัลชนะเลิศการประกวด KUDOS Faucet Design Award 2016 [PR]

kudosนายสันติ ศรีวิชาญกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด เจ้าของแบรนด์คูโดส พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบก๊อกน้ำครั้งแรกในประเทศไทย KUDOS Faucet Design Award 2016

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มในสังคม และมุ่งเสริมศักยภาพพร้อมเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะผ่านการทำงานร่วมกับเหล่านักออกแบบมืออาชีพอีกด้วย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษา ได้แก่ นายชิษณุ นูพิมพ์ (ที่ 4 จากซ้าย) บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เตียวต่อสกุล (ที่ 4 จากขวา) นักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า

- Advertisement -

จากซ้าย-ขวา

1. นายไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

2. ดร. ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,

3. อาจารย์กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นายชิษณุ นูพิมพ์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษา

5. นายสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

6. นายณัฐวุฒิ เตียวต่อสกุล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป

7. ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด

9. รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์