เอไอเอส รับรางวัล Top CSR Advocates in Asia 2015 [PR]

11เอไอเอส โดย นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์   รับรางวัล Top CSR  Advocates in  Asia 2015

จากเวที  Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่มอบให้กับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สอดรับกับนโยบายและการปฏิบัติงานของบริษัท โดยผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม  การมีส่วนร่วมของชุมชน    การดูแลสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยมี ดร.เจฮานติ ดีซาน คณะกรรมการ ACES Awards ,กรรมการและผู้จัดการบริษัท ซีเนอร์จิโอ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด และ คุณแชงการี บี ประธานกรรมการบริหาร  มอรส์กรุ๊ป (MORS Group) เป็นผู้มอบรางวัล

- Advertisement -