“สหการประมูล” ตอกย้ำอันดับ 1 ด้านการประมูล เป็นตัวกลางเปิดประมูลสัมปทานระดับประเทศ 4G [PR]

Varunyoo_AUCT

“สหการประมูล”  (Auction) โชว์ผลงานปลายปี ตอกย้ำอันดับ 1 ด้านการประมูล โชว์จุดแข็ง Open Auction  เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการประมูลแบบเปิด  เน้นความโปร่งใส ยุติธรรม  ทำให้โดนใจผู้บริโภคก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ด้านการประมูล ที่ผ่านได้ รับการยอมรับและไว้วางใจจากสถาบันการเงินมอบหมายให้เป็นบริษัทที่ประมูล รถยนต์, รถจักรยานยนต์, ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการประมูล 4G เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ 4G  (ทั้งคลื่นความถี่ 1800 MHz  และ 900 MHz) ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพระดับประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการก้าวสำคัญ ในการเสนอตัวจัดประมูลสินทรัพย์หรือโครงข่าย ระดับประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นแผนรวมการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการตลาดของบริษัทฯ ในปีหน้าอีกด้วย

- Advertisement -

“บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการประมูลแบบเปิด (Open Auction) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2534 เป็นต้นมา โดยผู้ก่อตั้งบริษัทฯได้ศึกษาแนวทางธุรกิจประมูลสินค้าประเภทรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นและเล็งเห็นว่า จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคคนไทยในการซื้อขายที่ยุติธรรมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  ปัจจุบัน ด้วยระบบการประมูลที่โปร่งใสได้มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากสถาบันการเงินที่มอบหมายให้เป็นบริษัทที่ประมูล รถยนต์แบบขายทอดตลาดเป็นผู้สร้างระบบและ ช่วยรองรับปัญหาอันเกิดจากกระบวนการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้นๆ ตลอดจนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับภาคเอกชนทั้งในรูปแบบบริษัท ห้างร้าน หรือประชาชนทั่วไป” วรัญญู ศิลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)  กล่าว

“ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด้อยคุณภาพเป็น ปัญหาใหญ่ของสถาบันการเงิน ทำให้สถาบันการเงินต้องจำหน่ายหลักประกันในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ วิธีที่เป็นที่ยอมรับในความโปร่งใสและยุติธรรม ทั้งสำหรับสถาบันการเงินและ ลูกหนี้ค้างชำระก็คือการประมูลขายแบบเปิดต่อสาธารณชน (Public Auction) ทั้งนี้เพราะการจำหน่ายหลักประกันด้วยวิธีเปิดซองหรือดำเนินการประมูลด้วยตัวบริษัทเอง เปิดโอกาสให้ถูกตั้งข้อสังเกตในการขาดความชำนาญอันส่งผลถึงยอดหนี้คงค้างที่ต้องติดตามลูกหนี้ต่อไป”

“การประมูลแบบเปิดต่อสาธารณชนจึงเป็นวิธีการที่โปร่งใสและยุติธรรมที่สุด ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินตลอดมา จากชื่อเสียงการทำงานที่เป็นมืออาชีพ โปร่งใส ยุติธรรมและบริการที่ลูกค้าประทับใจของ บริษัท สหการประมูลจำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจไม่เฉพาะจากสถาบันการเงินต่างๆเท่านั้น แต่ยังได้รับความเชื่อถือจากบุคคลธรรมดาที่มีความต้องการซื้อ-ขายรถยนต์ให้ได้ราคาดี และ ยุติธรรมอีกด้วย จึงส่งผลให้สหการประมูลเป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค มาโดยตลอด”

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุก  รายได้ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่าบริการในการเป็นคนกลางในการประมูลทรัพย์สินเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ จะรับรู้รายได้ในรูปแบบค่าธรรมเนียมในการให้บริการโดยอาจมีทั้งการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาประมูล และ/หรือ ค่าดำเนินการจากผู้ประมูลซื้อ แล้วแต่กรณี ทรัพย์สินที่บริษัททำการจัดการประมูล สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 1) รถยนต์ การให้บริการประมูลรถยนต์ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 – 78 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการประมูลรถยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทั้งรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ สามารถซ่อมได้ หรือซากรถจากอุบัติเหตุ โดยเจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ที่นำมาประมูล 2) รถจักรยานยนต์ การให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์นั้น ก่อให้เกิดรายได้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 – 14 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น โดยเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาประมูลส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินที่ทำการยึดจากการปล่อยสินเชื่อ และผู้เข้าประมูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารถจักรยานยนต์มือสอง ร้านค้าจักรยานยนต์ที่จำหน่ายทั้งรถใหม่และรถมือสอง 3) ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ การให้บริการประมูลทรัพย์สินอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้านั้น มีสัดส่วนรายได้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม โดยวัตถุประสงค์หลักของการประมูลทรัพย์สินอื่นนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับคำว่า “สหการประมูล” คือ มีความหลากหลายของทรัพย์สินที่นำมาประมูล ตลอดจนเป็นการขยายฐานกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูลให้มีวงกว้างเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และโปรเจคต์ล่าสุดที่เป็นความภาคภูมิใจ  คือ การได้รับเลือกจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือ National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) ให้เป็นผู้ดำเนินการประมูล 4G เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ 4G  (ทั้งคลื่นความถี่ 1800 MHz  และ 900 MHz) 

“การประมูล 4 จีเป็นอีกครั้งของการเปลี่ยนผ่านระบบสัมปทาน ไปสูระบบใบอนุญาต ทำให้เกิดการเเข่งขันอย่างเสรีเเละเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ   รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยสหการประมูลมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือก ด้วยคุณสมบัติครบถ้วน  มีความความเชี่ยวชาญพิเศษด้านธุรกิจการประมูล   ที่สำคัญมีหลักการการทำงานโปร่ง ใส  ยุติธรรมและตรวจสอบได้  มาดำเนินการอย่างเต็มที่  และที่สำคัญโปรเจคนี้ เป็นการเพื่อสนองนโยบาย นายกฯเรื่องความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ฯลฯ และอีกประการคือ เป็นการหารายได้เข้ารัฐอย่างแท้จริง  ฯลฯ” 

สำหรับการประมูล 4 จี สหฯ  ให้ทำหน้าที่ดูเเลรับผิดชอบระบบการประมูล  โดยมีการวางแผนและพัฒนาระบบการประมูล โดยระบบการประมูลฯ ได้รับการรับรองระบบจาก COPENHAGEN ECONOMICS (องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบการประมูล) รูปแบบคือ ใช้วิธีการประมูลในรูปแบบของการเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ 2 ชุดพร้อมกัน  และดำเนินการประมูลหลายรอบ  โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ  ผู้เข้าร่วมประมูลจะเสนอราคาสำหรับชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการที่จะประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลมีสิทธิ์เสนอราคาชุดคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่งก็ได้  แต่มีโอกาสเป็นผู้ชนะการประมูลชุดคลื่นความถี่ได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น  ระบบการประมูลมีเชื่อมต่อผ่านระบบ โดย มีความเสถียรของระบบมากที่สุดอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังเผยอีกว่า เวทีดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพระดับประเทศ   ซึ่งบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเต็มที่ ตั้งแต่ การได้รับเกียรติให้เป็นผู้พัฒนาระบบการประมูลระดับประเทศ ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพส่งเสริมโพร์ไฟล์ให้กับ องค์กร อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์ และก้าวสำคัญให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ ขยับขึ้นไปจัดประมูลสินทรัพย์และโครงข่ายและระดับประเทศอื่นๆ  อีกด้วย

อนึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีจุดประมูลรถทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 13 แห่ง ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ สามารถซื้อขายได้สะดวก จำแนกใน 2 ลักษณะ คือ สถานที่จัดประมูลประจำ ในพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลมีจำนวน 2 แห่ง ดังนี้ สำนักงานใหญ่ :ซอย สหการประมูล แยกเหม่งจ๋าย ( ตั้งอยู่ที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310) เป็นพื้นที่จัดประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ และ สาขารังสิต(คลอง8)  : (ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 8 ปทุมธานี) จะเป็นพื้นที่จัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รถขับเคลื่อนไม่ได้ รถซาก รถเพื่อการเกษตร รถบรรทุก

ศูนย์ประมูลสัญจร  บริษัทฯ มีการจัดประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นพื้นที่ซึ่งเป็นจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ มีพื้นที่จัดเก็บรถยนต์อยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ โดยจะมีการกำหนดแผนการประมูลล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์  มีการจัดการประมูลสัญจรรถยนต์เฉลี่ยประมาณ 35 ครั้งต่อเดือน ในพื้นที่ต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด อัพเดทการจัดประมูลแต่ละครั้งตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ www.auct.co.th  เฟสบุ๊คและแอพพิลเคชั่น สหการประมูล Union Auction หรือโทรศัพท์สอบถาม 0-2934-7344-8