กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นความยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่

HKKT-Water-Management-re

เพราะว่าตอนน้ำท่วมปี 2554 ฮอนด้า(Honda) เป็นเอกชนอีกรายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาในครั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างรุนแรงจนต้องหยุดการผลิตเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน จึงเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ฮอนด้าในฐานะหนึ่งในผู้ประสบภัยและตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผนึกกำลังกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด  บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด  ประกาศจัดตั้ง “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2555

- Advertisement -

หลังจากนั้นฮอนด้าก็เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย และกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดก็คือ ความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีครั้งที่ 2 นำทีมอาสาสมัครและชาวชุมชนตำบลนาแขมกว่า 200 คนร่วมปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อสร้างความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งและน้ำหลากให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำหนองแสง ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการนี้เป็นความร่วมมือของ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องจัดการแแหล่งน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่  ตำบลนาแขม ซึ่งมีปัญหาเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมหลากจากเขาใหญ่ ด้านจังหวัดสระแก้ว    70-80 % ของน้ำทั้งหมด และรับน้ำหลากจากจังหวัดนครนายก 100% ก่อนที่น้ำจะไหลสู่คลองระพีพัฒน์ และมีคอขวดที่แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาแขม จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี แต่เมื่อถึงฤดูร้อนกลับเจอกับปัญหาน้ำแล้ง จึงออกแบบทางแก้ปัญหา โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2เฟส ภายในระยะเวลา 2 ปี ประกอบด้วย

แผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2558 (ตำบลนาแขม)

ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองแสงพร้อมโครงสร้าง

ปรับปรุงฟื้นฟูคลองหนองแสง

ปรับปรุงฟื้นฟูคลองผึ้ง

ปรับปรุงฟื้นฟูบ้านห้วยน้ำอู้

สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2559

สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวที่ 1 (ตำบลนาแขม)

สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวที่ 2 (ตำบลนาแขม)

ปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาแขยง (ตำบลเมืองเก่า)

ปรับปรุงฟื้นฟูทุ่งสุนัขแจะ จุดที่ 1 (ตำบลเมืองเก่า)

ปรับปรุงฟื้นฟูทุ่งสุนัขแจะ จุดที่ 2 (ตำบลเมืองเก่า)

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ CSR ที่ต้องบอกว่าทำจริง ไม่ฉาบฉวยและเน้นแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพราะเข้าถึงปัญหาที่แท้จริง แล้วดึงเอาผู้เชี่ยวชาญมาวางแผนการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงการกักเก็บ แล้วน้ำที่ได้ก็กลายเป็น “น้ำใช้” ของชาวบ้านในพื้นที่ กลายเป็น มีแหล่งน้ำต้นทุนศักยภาพปริมาณ 1,473,376 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 8,900 ไร่ และผู้รับประโยชน์ 3,223 ครัวเรือน ซึ่งในส่วนของฮอนด้า เอกชนที่ลงทุนในโปรเจ็กท์นี้ ต้องบอกว่าลงทุนไม่น้อยด้วยงบประมาณ 19,167,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลนาแขม และตำบลเมืองเก่า

HKKT-Water-Management-2nd_4538_re

ไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “เป็นได้รับความร่วมมือจากพนักงานของบริษัทในเครือฮอนด้า ที่เป็นอาสาสมัครใช้เวลานอกเวลางานมาช่วยทำกิจกรรม ซึ่งวิธีการจำก่อให้เกิดความร่วมมือในองค์กรได้ ก็มาจากการวางแผนตั้งแต่ต้นปี เพื่อทำให้แต่ละบริษัทในเครือรับทราบถึงกิจกรรมทั้งปีแล้วนำไปบอกกับพนักงาน เพื่อขอความร่วมมือกับพนักงานโดยกิจกรรมในครั้งนี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้นำทีมอาสาสมัครมาร่วมกับชาวชุมชนตำบลนาแขมรวมกว่า 200 คน ปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่สร้างฝายหินในพื้นที่เดียวกันนี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา”

Mr.-Pairuch-Phunduang,re