HomeADในยุคดิจตอล “กระดาษ” นั้นสำคัญไฉน ??

ในยุคดิจตอล “กระดาษ” นั้นสำคัญไฉน ??

แชร์ :

paper 3

ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจ กระดาษ หรือ สิ่งพิมพ์ลดน้อยลง  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Tablet ที่ไม่จำเป็นต้องถือหนังสือเล่มหนาๆ ไม่ต้องปริ้นเอกสาร  และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  แต่กระดาษชำระ Le Trefle รายนี้จึงทำโฆษณาออกมาสื่อสารว่า แม้ว่าจะอยู่ในโลกดิจิตอล  กระดาษก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในอนาคตอยู่นะ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=obwxVWXjVLw[/youtube]

paper 2

paper 4

paper 5

paper 1

 


แชร์ :

You may also like