สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประกาศกฏเกณฑ์ Pitching Fee

DAAT-logo

หลังจากก่อตั้ง สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association Thailand (DAAT) เมื่อปี 2555  เพื่อให้มีหน่วยงานกลางควบคุมโฆษณาดิจิทัลมีแบบแผนและมาตรฐานมากขึ้น เฉกเ่่ช่นเดียวกับโฆษณาปกติ ที่มีสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT)  ล่าสุด สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  ประกาศกฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมในการเสนองาน หรือ Pitching Fee  ดังนี้

- Advertisement -

 

PITCH FEE

กฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมนำเสนองาน PITCH FEE

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ได้กำหนดการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (PITCH FEE) สำหรับการเชิญเอเยนซี่ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เข้าเสนองานเพื่อการคัดเลือก ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 

1. คัดเลือกโดยวิธีให้เอเยนซี่นำเสนอ CREDENTIALS PRESENTATION ของตน  (ไม่มีการบริฟงานใดใดให้เอเยนซี่ทำมานำเสนอ)  อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 0 บาท (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

2. คัดเลือกโดยมีการบริฟให้เอเยนซี่ นำเสนอแนวทางกลยุทธอย่างเพียงอย่างเดียว โดยเอเยนซี่ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสัญญา AOR (Agency-Of-Record) 1 year contract   อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 50,000 บาท   ต่อหนึ่งเอเยนซี่ที่เชิญ

3. คัดเลือกโดยมีการบริฟให้เอเยนซี่นำผลงานครีเอทีฟ หรือมีตัวอย่างงานเข้าเสนอ โดยเอเยนซี่ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสัญญา AOR (Agency-Of-Record) 1 year contract  อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 100,000 บาท   ต่อหนึ่งเอเยนซี่ที่เชิญ

 

ขั้นตอนและวิธีการ:

1) ลูกค้าได้รับการบอกกล่าวถึงเรื่อง PITCH FEE นี้จากเอเยนซี่สมาชิกหรือจากสมาคมฯ

2) สมาคมฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มตอบรับเพื่อให้ลูกค้ายืนยันจำนวนเอเยนซี่ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสนองาน

3) สมาคมฯ เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าโดยตรง ไม่ใช่เอเยนซี่สมาชิกเป็นผู้เรียกเก็บ

4) เอเยนซี่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อตอบยืนยันจากลูกค้าถึงสมาคมฯ ไม่มีสิทธิเข้านำเสนองาน

5) กรณีการแข่งขันมีบริษัทที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ร่วมอยู่ด้วย จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดใดสำหรับเอเยนซี่หรือบริษัทนอกสมาคมฯ เหล่านั้น

6) การชำระค่าธรรมเนียมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ให้ แก่สมาคมฯ จะต้องกระทำเสร็จสิ้นก่อนวันนัดนำเสนองานของเอเยนซี่รายแรก มิเช่นนั้น เอเยนซี่สมาชิกฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้านำเสนองาน และกำหนดการวันนัดนำเสนองานจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าการชำระเงินจะ แล้วเสร็จ

7) หลังการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว สมาคมฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมเทียบเท่าหรือสูงสุดเทียบเท่าค่าธรรมเนียมต่อหนึ่ง (1) รายสมาชิกเท่านั้น พร้อมภาษี VAT 7% คืนให้แก่ลูกค้า (ตัวอย่าง: กรณีลูกค้าเลือกเอเยนซี่ผู้ชนะมากกว่าหนึ่งราย สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมให้เพียงรายเดียวเท่านั้น หรือ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประกาศหรือไม่เลือกเอเยนซี่ใดใดเลยสมาคมฯ ไม่จำเป็นต้องจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด)

8) ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิชฟีดังกล่าวข้างต้นคือ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 100%) เท่านั้น วิสาหกิจใดที่มีเอกชนหรือสาธารณชนร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยไม่ว่าจะในสัดส่วนเท่าใดก็ตาม เช่น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เข้าข่ายต้องชำระค่าธรรมเนียม PITCH FEE ดังกล่าว

9) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อเคลือบแคลงใดใด ให้ถือคำตัดสินของนายกสมาคมฯ เป็นที่สิ้นสุด

10) ค่าธรรมเนียม PITCH FEE ดัง กล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการเข้านำเสนองานและเพื่อ ความเหมาะสมในการเลือกจำนวนผู้เข้าร่วมเสนองานเท่านั้น   มิได้เป็นการซื้องานหรือซื้อสิทธิทางปัญญาของงานต่างๆ ที่นำเสนอแต่อย่างใด การคัดลอกหรือนำงานที่สมาชิกนำเสนอไปดัดแปลงใช้โดยยังไม่ได้รับอนุญาตหรือยังมิได้มีการซื้อหาสิทธิจากเอเยนซี่เจ้าของงาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิทางปัญญาและมีความผิด

 

ที่มา :  DAAT