Homelocal free hookup appสมาคมโฆษณาดิจิทัล ประกาศกฏเกณฑ์ Pitching Fee

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประกาศกฏเกณฑ์ Pitching Fee

แชร์ :

DAAT-logo

หลังจากก่อตั้ง สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association Thailand (DAAT) เมื่อปี 2555  เพื่อให้มีหน่วยงานกลางควบคุมโฆษณาดิจิทัลมีแบบแผนและมาตรฐานมากขึ้น เฉกเ่่ช่นเดียวกับโฆษณาปกติ ที่มีสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT)  ล่าสุด สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  ประกาศกฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมในการเสนองาน หรือ Pitching Fee  ดังนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

 

PITCH FEE

กฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมนำเสนองาน PITCH FEE

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ได้กำหนดการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (PITCH FEE) สำหรับการเชิญเอเยนซี่ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เข้าเสนองานเพื่อการคัดเลือก ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 

1. คัดเลือกโดยวิธีให้เอเยนซี่นำเสนอ CREDENTIALS PRESENTATION ของตน  (ไม่มีการบริฟงานใดใดให้เอเยนซี่ทำมานำเสนอ)  อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 0 บาท (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

2. คัดเลือกโดยมีการบริฟให้เอเยนซี่ นำเสนอแนวทางกลยุทธอย่างเพียงอย่างเดียว โดยเอเยนซี่ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสัญญา AOR (Agency-Of-Record) 1 year contract   อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 50,000 บาท   ต่อหนึ่งเอเยนซี่ที่เชิญ

3. คัดเลือกโดยมีการบริฟให้เอเยนซี่นำผลงานครีเอทีฟ หรือมีตัวอย่างงานเข้าเสนอ โดยเอเยนซี่ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสัญญา AOR (Agency-Of-Record) 1 year contract  อัตราค่าธรรมเนียม (PITCH FEE)  = 100,000 บาท   ต่อหนึ่งเอเยนซี่ที่เชิญ

 

ขั้นตอนและวิธีการ:

1) ลูกค้าได้รับการบอกกล่าวถึงเรื่อง PITCH FEE นี้จากเอเยนซี่สมาชิกหรือจากสมาคมฯ

2) สมาคมฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มตอบรับเพื่อให้ลูกค้ายืนยันจำนวนเอเยนซี่ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสนองาน

3) สมาคมฯ เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าโดยตรง ไม่ใช่เอเยนซี่สมาชิกเป็นผู้เรียกเก็บ

4) เอเยนซี่ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อตอบยืนยันจากลูกค้าถึงสมาคมฯ ไม่มีสิทธิเข้านำเสนองาน

5) กรณีการแข่งขันมีบริษัทที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ร่วมอยู่ด้วย จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดใดสำหรับเอเยนซี่หรือบริษัทนอกสมาคมฯ เหล่านั้น

6) การชำระค่าธรรมเนียมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ให้ แก่สมาคมฯ จะต้องกระทำเสร็จสิ้นก่อนวันนัดนำเสนองานของเอเยนซี่รายแรก มิเช่นนั้น เอเยนซี่สมาชิกฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้านำเสนองาน และกำหนดการวันนัดนำเสนองานจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าการชำระเงินจะ แล้วเสร็จ

7) หลังการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว สมาคมฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมเทียบเท่าหรือสูงสุดเทียบเท่าค่าธรรมเนียมต่อหนึ่ง (1) รายสมาชิกเท่านั้น พร้อมภาษี VAT 7% คืนให้แก่ลูกค้า (ตัวอย่าง: กรณีลูกค้าเลือกเอเยนซี่ผู้ชนะมากกว่าหนึ่งราย สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมให้เพียงรายเดียวเท่านั้น หรือ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประกาศหรือไม่เลือกเอเยนซี่ใดใดเลยสมาคมฯ ไม่จำเป็นต้องจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด)

8) ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิชฟีดังกล่าวข้างต้นคือ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 100%) เท่านั้น วิสาหกิจใดที่มีเอกชนหรือสาธารณชนร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยไม่ว่าจะในสัดส่วนเท่าใดก็ตาม เช่น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เข้าข่ายต้องชำระค่าธรรมเนียม PITCH FEE ดังกล่าว

9) กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อเคลือบแคลงใดใด ให้ถือคำตัดสินของนายกสมาคมฯ เป็นที่สิ้นสุด

10) ค่าธรรมเนียม PITCH FEE ดัง กล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการเข้านำเสนองานและเพื่อ ความเหมาะสมในการเลือกจำนวนผู้เข้าร่วมเสนองานเท่านั้น   มิได้เป็นการซื้องานหรือซื้อสิทธิทางปัญญาของงานต่างๆ ที่นำเสนอแต่อย่างใด การคัดลอกหรือนำงานที่สมาชิกนำเสนอไปดัดแปลงใช้โดยยังไม่ได้รับอนุญาตหรือยังมิได้มีการซื้อหาสิทธิจากเอเยนซี่เจ้าของงาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิทางปัญญาและมีความผิด

 

ที่มา :  DAAT


แชร์ :

You may also like