Tag: เซ็นทรัล ทำ

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป จับมือภาคีภาคเอกชนมอบ ‘ครัวโรงเรียนสร้างสุข’ Healthy Canteen ให้ ร.ร.วัดกลางคลองสระบัว อยุธยา...

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม โดยยึดกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานของ โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” (Central Tham) ในด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน หรือ (People) เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้น จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการบริจาคของลูกค้า บริษัท...

ให้เงินอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ความยั่งยืน! “เซ็นทรัลทำ” มุ่งสร้างงาน-อาชีพ เพราะความรู้ไม่มีวันหมดอายุ

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการช่วยเหลือสังคมขององค์กรธุรกิจได้ถูกเปลี่ยนภาพ จากที่เคยช่วยเหลือด้วยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบเงินและสิ่งของ ได้ปรับมาเป็นการนำความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีไปสร้าง "อาชีพและโอกาสในการเรียนรู้" ให้แทนเช่นเดียวกับ“กลุ่มเซ็นทรัล” ที่ถือเป็นผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกในไทย ด้วยความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจค้าปลีกและบริกามานานกว่า 72 ปี เชื่อว่า การมอบเงินและสิ่งของไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง ในปีนี้จึงได้ออกมาประกาศนโยบายในการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกองค์กรความหมายของคำว่า "ยั่งยืน" ในบริบทของกลุ่มเซ็นทรัล คือ การสร้างความสัมพันธ์ (Partnerships) ร่วมกับ Stakeholder ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล พันธมิตร...
- Advertorial -