HomePR Newsเคทีซี รับรางวัล “องค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำโค้ชและพี่เลี้ยงไปใช้อย่างมีประสิทธิผล” ครั้งแรกของประเทศไทย จากแอคคอมกรุ๊ปและ NEWS® Navigation [PR]

เคทีซี รับรางวัล “องค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำโค้ชและพี่เลี้ยงไปใช้อย่างมีประสิทธิผล” ครั้งแรกของประเทศไทย จากแอคคอมกรุ๊ปและ NEWS® Navigation [PR]

แชร์ :

เมื่อเร็วๆ นี้ นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นเวทีรับรางวัลระดับโลก “NEWS Compass® Global Award – Distinguished Achievement in Coaching and Mentoring” (องค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำโค้ชและพี่เลี้ยงไปใช้อย่างมีประสิทธิผล) จากมิสมารีน่า เจียรานี่ ประธานกรรมการบริหาร NEWS® Navigation และดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร แอคคอมกรุ๊ป ซึ่งเคทีซีนับเป็นบริษัทฯ แรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้จากแอคคอมกรุ๊ป (AcComm Group) และ NEWS® Navigation ซึ่งก่อตั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และนำเทคนิคของ NEWS® ไปใช้ใน 40 ประเทศทั่วโลก

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของรางวัลฯ ว่า “การบริหารองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของบุคลากร เป็นความท้าทายบทบาทของผู้บริหาร ผู้นำและผู้จัดการทุกระดับในองค์กรที่ต้องเผชิญการบริหารผลลัพธ์และบริหารคน ด้วยการใช้มุมมอง ทักษะและเครื่องมือที่แตกต่างไปจากอดีต บทบาทของผู้นำที่สามารถโค้ชได้จึงทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะหากทำการโค้ชอย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวคน ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรปรับตัวเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นการเตรียมผู้นำรุ่นถัดไปให้พร้อมที่จะสานต่อหรือเพิ่มพูนความสำเร็จขององค์กรได้ในระยะยาว”

“ในวาระที่แอคคอมกรุ๊ปครบรอบ 18 ปี ของการพัฒนาทักษะและเครื่องมือการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมมือเชิงกลยุทธ์และพัฒนาร่วมกับ NEWS® Navigation จึงได้จัดงานมอบรางวัลครั้งแรกขึ้นในประเทศไทย เพื่อแสดงความชื่นชมองค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำการโค้ชและการใช้ระบบพี่เลี้ยงไปใช้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถือเป็นรางวัลในระดับโลก (Global Recognition) โดยเคทีซีได้รับรางวัล “NEWS Compass® Global Award – Distinguished Achievement in Coaching and Mentoring” ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลดังนี้ 1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับการโค้ชอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทั้งด้านอาชีพ ความคิด ทัศนคติและการเรียนรู้รอบด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร 2. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักการของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และสนับสนุนให้ผู้บริหารได้นำการโค้ชไปใช้จริงในการทำงาน โดยพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือสำหรับการโค้ชในองค์กร The NEWS Compass® 3. เป็นองค์กรที่มีการสื่อสารความสำคัญของการโค้ชและการใช้ระบบพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ทั้งด้านงานและความสุขในการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง”

“นอกจากนี้ เคทีซียังมีผลงานที่ดีเด่นดังนี้ 1. เคทีซีได้แสดงถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จ ในการที่ผู้นำองค์กรสามารถนำการโค้ชไปปรับใช้พัฒนาผู้สืบทอด (Successor) ได้อย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการโค้ช โดยเข้ารับการพัฒนาเต็ม 100% ซึ่งใช้เวลาทั้งโปรแกรมกว่าสามเดือน และมีการฝึกปฏิบัติจริงในงาน 3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมแล้ว เข้าสอบรับรองวิทยฐานะด้านการโค้ชจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ACC: Associate Certified Coach) ถึง 12 ท่าน ซึ่งรวมถึงคุณพิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี”

นางพิทยา วรปัญญาสกุล กล่าวถึงการได้รับรางวัล “NEWS Compass® Global Award – Distinguished Achievement in Coaching and Mentoring” ในครั้งนี้ว่า “เคทีซีเป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะต่างๆ ทุกมิติของพนักงานทุกระดับ และมุ่งพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารรุ่นใหม่และผู้บริหารระดับกลางให้แข็งแกร่ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการโค้ช (Coaching) เป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญที่เราเชื่อว่า หากผู้นำได้เรียนรู้การโค้ชที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทีมงานและคนในองค์กรที่ได้รับการโค้ช สามารถตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดศักยภาพได้อย่างทวีคูณ”

“ในนามเคทีซีขอขอบคุณทางแอคคอมและ NEWS® Navigation ที่ได้ร่วมมือกับเคทีซีในการสร้างโค้ชคุณภาพขึ้นในองค์กร และยังได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติถึง 12 ท่าน ซึ่งเป็นความภูมิใจของพวกเราเป็นอย่างมาก และนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่สุดที่วันนี้เคทีซียังได้รับรางวัลเกียรติยศ “NEWS Compass® Global Award – Distinguished Achievement in Coaching and Mentoring” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอยกให้กับโค้ชในเคทีซีและผู้ได้รับการโค้ชทุกคน และเคทีซีจะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งส่งต่อความรู้ทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไปสู่สาธารณชนคนไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในภาคสังคมอย่างยั่งยืน”

“การโค้ชเป็นวิธีการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ และเน้นสร้างการเติบโตทางความคิด ถ้าทุกคนในองค์กรและสังคมเข้าใจการโค้ช และนำการโค้ชไปใช้ได้ โลกเราจะน่าอยู่มากขึ้น การโค้ชไม่เพียงช่วยให้ผู้อื่นได้ใช้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองอย่างเต็มที่เท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่โค้ช ได้เพิ่มศักยภาพให้กับตนเองไปพร้อมๆ กันอีกด้วย” ดร. อัจฉรา กล่าวปิดท้าย


แชร์ :

You may also like