Homehttps://www.brandbuffet.in.th/dating-sites-auckland/ไทยเบฟ จัดโครงสร้างใหม่ตั้ง “ฐาปน สิริวัฒนภักดี ” นั่ง Group CEO พร้อมทัพขุนพลสานต่ออาณาจักรแสนล้าน มีผล 27 มิ.ย.67

ไทยเบฟ จัดโครงสร้างใหม่ตั้ง “ฐาปน สิริวัฒนภักดี ” นั่ง Group CEO พร้อมทัพขุนพลสานต่ออาณาจักรแสนล้าน มีผล 27 มิ.ย.67


thaibev

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

1. ปรับตำแหน่งของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี จากกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Director and President & CEO) เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Group CEO)

2. แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ (President & Group COO) 2 ท่าน ซึ่งจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย (President and Group COO – Thailand) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม

 

โฆษิต สุขสิงห์

คุณโฆษิต สุขสิงห์

 

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการต่างประเทศ (President and Group COO – International) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด การเงินและการบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม

 

ประภากร ทองเทพไพโรจน์

คุณประภากร ทองเทพไพโรจน์

 

3. แต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ  วิเชียรสรรค์ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร

โดย นายอวยชัย ตันทโอภาส จะส่งต่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทยให้แก่ นายโฆษิต  สุขสิงห์ ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนของ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมของ ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ จะถูกทดแทนโดยการทำงานตามโครงสร้างองค์กร จากรายละเอียดข้างต้น รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะประกอบด้วย

 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1
 3. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
 4. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3
 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4
 6. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 5
 7. นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง
 8. นายโฆษิต สุขสิงห์
 9. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์
 10. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา
 11. นางต้องใจ ธนะชานันท์
 12. นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน
 13. ดร. เอกพล ณ สงขลา
 14. นางนันทิกา นิลวรสกุล
 15. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ

• พัฒนากลุ่มบริษัทไทยเบฟสู่ความเป็นสถาบัน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้บริหารมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

• ต่อยอดความแข็งแกร่งในการบริหารงานในประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 และปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤตการณ์โควิด-19

• เสริมสร้างการผสานพลังและประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดหลัก (ไทย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์) ควบคู่ไปกับโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจ (Product Group) เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

• ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในตลาดใหม่ เพื่อขยายการเติบโตของตราสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทในระดับภูมิภาค สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทยเบฟจะยังคงขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้การนำทัพของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE


You may also like