HomeInsightสรุป 12 เทรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024

สรุป 12 เทรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024

แชร์ :

เทรนด์เทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดที่ถูกพูดถึงและอยู่ในกระแสมากที่สุดในปี 2023 คือ Generative AI & Marketing Technology ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในปี 2024 ยังเป็นปีที่ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อเนื่อง “นักการตลาด” จึงต้องเกาะติดและนำมาวิเคราะห์ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อความแม่นยำในการเจาะหากลุ่มเป้าหมายการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสร้างยอดขายจากฐานข้อมูลและช่องทางการขายใหม่ๆ

MI Group ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาดยุคใหม่ ได้สรุป 12 เทรนด์ 2024 ที่น่าจับตามองต่อการตลาดและธุรกิจดังนี้

1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

2. การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล: การเพิ่มขึ้นและการพัฒนาของเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

3. ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น: อายุเฉลี่ยที่สูงขึ้นของประชากร ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและความต้องการใหม่ๆ

4. การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองทางดิจิทัล: การบูรณาการและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคนเมือง บริการ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

5. งานฝีมือและช่างฝีมือในตลาดท้องถิ่น: งานฝีมือ สินค้าทำมือ และงานจากช่างฝีมือในตลาดท้องถิ่นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

6. เทคโนโลยีสื่อการสารในทางการแพทย์: การพัฒนาและนำมาใช้ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และโทรคมนาคม สำหรับการบริการด้านสุขภาพจากระยะไกล

7. เกษตรกรรมในเมืองและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน: การนำหลักปฏิบัติด้านการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่เขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ไปสู่ความยั่งยืน

8. การเพิ่มขึ้นของนักเดินทางตามแหล่งท้องถิ่น: ความต้องการของการเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าการเดินทางระหว่างประเทศ

9. การผสมผสานทางวัฒนธรรม: เกิดการรวมและการผสมผสานของจุดเด่นต่างๆของแต่ละวัฒนธรรม เช่น ร้านอาหาร ศิลปะ และประเพณี

10. การให้ความสำคัญทางสุขภาพจิต: ผู้คนเกิดการรับรู้ถึงความสำคัญและปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมไปถึงแนวทางการรักษาอย่างกว้างขวางขึ้น

11. สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด: เกิดการทำงานที่ผสมผสานระหว่างการทำงานจากระยะไกลและทำงานในสถานที่ทำงาน

12. การใช้ AI ในการสื่อสารทางการตลาด: เกิดการใช้ AI ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like