HomeReal Estate & Condo‘125 สาทร’ ของตระกูลมหากิจศิริ แจงขอ EIA ถูกต้อง เร่งหาทางแก้ไข เดินหน้าโครงการต่อ

‘125 สาทร’ ของตระกูลมหากิจศิริ แจงขอ EIA ถูกต้อง เร่งหาทางแก้ไข เดินหน้าโครงการต่อ

แชร์ :

จากกรณีคำพิพากษาในคดี “เดอะ เม็ท” ฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคัดค้านการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ 125 สาทร  (125 SATHORN)

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ล่าสุด บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ของตระกูลมหากิจศิริ ถือหุ้น 60% และ 2 พาร์ทเนอร์จากญี่ปุ่น คือบริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KRD) และ บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จำกัด (TCC) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ 125 สาทร ได้ชี้แจงว่า

PMTP ไม่ใช่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง แต่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลแห่งคดีโดยตรง เนื่องจากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า “เอกสารการคำนวณตัวเลข พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) ของโครงการ “เดอะ เม็ท” ไม่ถูกต้อง”

เนื่องจาก PMTP ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจาก สำนักการโยธา (สนย.) กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงพื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน ของโครงการเดอะ เม็ท  และเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายการคำนวณนั้น จึงนำไปใช้ในการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ 125 สาทร ตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้อง

โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน และบริหารชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติ EIA ให้กับโครงการ 125 สาทร

อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดินของโครงการ “เดอะ เม็ท” ไม่ใช่พื้นที่อาคารเดอะ เม็ท ที่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ การอนุมัติ EIA โครงการ 125 สาทร รวมถึงใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ได้รับผลกระทบจากคดีนี้ 

“125 สาทร” ยืนยันขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

PMTP ยืนยันว่าได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ 125 สาทร และขออนุมัติ EIA ทุกขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ รวมทั้งได้มีการตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายและได้รับหนังสือราชการยืนยันข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นผลให้การขออนุญาตต่างๆ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย

PMTP แจงฐานะการเงินยังปึ๊กลูกค้ามั่นใจได้ 

PMTP ได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่ซื้อโครงการ 125 สาทร ถึงแม้จะอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ แต่ PMTP ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำโครงการให้สำเร็จตามกรอบของกฎหมาย และพยายามหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

โดยพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมทุนในบริษัท PMTP ให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่ายังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และได้เตรียมแผนสำรองในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าให้น้อยที่สุด มั่นใจโครงการจะยังคงดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จตามความคาดหมายของผู้พัฒนาโครงการ

สำหรับโครงการ  125 สาทร เป็นคอนโดมิเนียมหรูบนทำเลใจกลางสาทร มูลค่าโครงการกว่า 8,000 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ พื้นที่โครงการหน้ากว้าง 97 เมตร ใกล้บีทีเอสสถานีช่องนนทรี 500 เมตร

โครงการ 125 สาทร ประกอบไปด้วยตัวอาคารสูง 36 ชั้น จำนวน 2 ตึก จำนวน 755 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 28.5-330 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 6.9 ล้านบาทขึ้นไป เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2566 เดิมคาดการณ์ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2569

ส่วน PMTP ผู้พัฒนาโครงการ 125 สาทร เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์  (TTA) กับ 2 พาร์ทเนอร์ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง TTA ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง อาจทำให้แผนการดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าเดิม แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ 125 สาทร

โดยอัตราส่วนหนี้ทั้งหมดของโครงการ PMTP (คำนวณจากเงินกู้จากสถาบันการเงินค่าที่ดินและเงินมัดจำลูกค้า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ TTA คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.8 ซึ่งไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของ TTA  ซึ่งมีพอร์ตการลงทุนประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น


แชร์ :

You may also like