Homegay shops near meตลาด EV เดือด ยักษ์จีน “Hozon” ประกาศตั้งโรงงานในไทย ตั้งเป้าใช้เป็นฐานส่งออกในอาเซียน

ตลาด EV เดือด ยักษ์จีน “Hozon” ประกาศตั้งโรงงานในไทย ตั้งเป้าใช้เป็นฐานส่งออกในอาเซียน


neta hozon

สมรภูมิ EV เดือด “Hozon” ยักษ์ใหญ่จากจีนเจ้าของแบรนด์ NETA ประกาศเดินสายการผลิตรถยนต์ในไทยเป็นรายล่าสุด ตั้งเป้าใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เพื่อป้อนตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

Hozon หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า Hozon New Energy Automobile ระบุว่า การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเป็นการร่วมมือกับบริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด (Bangchan General Assembly) และคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ในปี 2024 โดยที่ผ่านมา บริษัทได้นำรถรุ่น NETA V เข้ามาวางจำหน่ายในไทย และมีแผนจะนำรุ่น NETA S และ NETA U มาวางจำหน่ายในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

นอกจาก Hozon แล้ว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางหน่วยงานภาครัฐก็ประกาศว่า บริษัท Changan Auto จะมาลงทุน 285 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สร้างโรงงานในประเทศไทยเช่นกัน

ทั้งนี้ คาดว่าการประกาศลงทุนในไทยของผู้ผลิตจากจีนเหล่านี้ มาจากนโยบายของรัฐบาลที่เสนอให้เงินอุดหนุนกับรถยนต์ไฟฟ้า และนโยบายที่ต้องการให้รถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศเป็นรถ EV 30% ภายในปี 2030

Source


You may also like