HomeSponsoredเปิดโมเดลธุรกิจ ‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ หรือ SCGC ชูนวัตกรรมหลากหลาย ยกระดับคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เปิดโมเดลธุรกิจ ‘เอสซีจี เคมิคอลส์’ หรือ SCGC ชูนวัตกรรมหลากหลาย ยกระดับคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แชร์ :

ปัจจุบันเทรนด์รักษ์โลกกลายเป็นสิ่งใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่าผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่ยืนหยัดและดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดรักษ์โลกมาอย่างยาวนาน คือ “เอสซีจี เคมิคอลส์” หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ‘ขั้นต้น’ จนถึง ‘ขั้นปลาย’ เพื่อนำไปผลิตสินค้า พร้อมคิดค้นนวัตกรรมหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 40 ปี โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2526 ซึ่งเคมีภัณฑ์ทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก ท่อประปา ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ และสายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นต้น

หลายคนอาจสงสัยว่าธุรกิจเคมีภัณฑ์จะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร แน่นอนว่า SCGC สามารถทำสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเป็นต้นแบบและหนึ่งในผู้นำของธุรกิจผลิตเคมีภัณฑ์ที่คำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค การันตีด้วยรางวัลทั้งด้านนวัตกรรมและการออกแบบ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของ SCGC ยึดหลัก ESG เป็นบรรทัดฐานขององค์กร ได้แก่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสังคม และการจัดการด้านบรรษัทภิบาล พร้อมการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย ESG เช่น เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 20% และขยายผลิตภัณฑ์กลุ่มพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN POLYMER) เป็น 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 เป้าหมายด้านสังคม คือสร้างความพึงพอใจจากชุมชนที่อยู่รอบโรงงานไม่ต่ำกว่า 90% และเป้าหมายด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างครบถ้วนและการหยุดชะงักทางธุรกิจเป็นศูนย์ เช่นเดียวกันกับในด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มีเป้าหมายในการนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเห็นผลได้จริง พนักงานทุกระดับต้องผ่านการทำแบบทดสอบด้านจริยธรรม (Ethics Testing) 100%

ในสถานการณ์ที่โลกและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว SCGC มุ่งคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรม และสินค้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คน พร้อมกับการพัฒนาสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products & Services) เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้กับคู่แข่งมากขึ้น และเพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลก ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นได้จริง ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

SCGC เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์ (Olefins)) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติก (Polymer) หลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน (Polyethylene “PE”) พอลิโพรพิลีน (Polypropylene “PP”) และพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride “PVC”) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ท่อพีวีซีสำเร็จรูป ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยสูงสุด

โดยเม็ดพลาสติกทั้ง 3 ชนิดนี้ ถูกนำไปผลิตเพื่อสร้างสินค้าประเภทต่าง ๆ และจะต่อยอดไปสู่นวัตกรรม HVA (High Value Added) หรือสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ การแพทย์และสุขภาพ ยานยนต์ โครงสร้างพื้นฐาน และโซลูชันทางด้านพลังงาน ซึ่งมีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตสูง รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมและยกระดับชีวิตและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม จุดเด่นคือเรื่องการพัฒนานวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเน้นถึงประโยชน์ของการใช้งานสินค้า หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งหนึ่งในไฮไลต์นวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ SCGC GREEN POLYMERTMโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ Reduce ลดการใช้ทรัพยากร Recyclable ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้รีไซเคิลได้ Recycle นำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากร และ Renewable ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ รวมถึงพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียนอย่างพืช เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน พร้อมนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตซึ่ง SCGC ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อทุกความเป็นไปได้

ล่าสุด SCGC ได้นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัท แสดงจุดยืนถึงความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ใหม่ซึ่งมีความหมายทุกรายละเอียด ตั้งแต่รูปใบไม้หกเหลี่ยมและตัวอักษร SCGC ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งออกแบบตัวอักษรให้ดูแข็งแรงและมั่นคง ส่วนโทนสีที่เลือกใช้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น สีเขียว คือความยั่งยืนและการเติบโต สีน้ำเงินอมม่วง คือนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น รวมไปถึงการสร้างภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “INNOVATION THAT’S REAL นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อทุกความเป็นไปได้” ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้สังคมทุกกลุ่มได้จดจำภาพลักษณ์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

ล่าสุด SCGC ได้ยื่นแบบแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังจากแผนการขายไอพีโอผ่านบอร์ดของ SCC แล้ว โดยลำดับต่อไป ก.ล.ต. จะพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูล หากผ่านตามข้อกำหนดจึงจะอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการขายหุ้นต่อไป

นับว่า SCGC จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัว และเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและระดับภูมิภาค ที่เป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

References

www.scgchemicals.com


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม