สรุปวิธีจองซื้อหุ้น MAKRO จัดสรรแบบ Small Lot First ไม่มีพอร์ตก็จองได้

MAKRO shares cover
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพี ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป หรือ Public Offering (PO) โดยจัดสรรให้ผู้จองซื้อรายย่อยด้วยวิธี Small Lot First (แบบเดียวกับ OR และ TIDLOR)


“แม็คโคร” เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย วางเป้าหมายเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์ MAKRO และ LOTUS’S ได้เตรียมเสนอขายหุ้น PO ภายในเดือนธันวาคม 2564

- Advertisement -

– จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายไม่เกิน 2,270 ล้านหุ้น (กรณีรวม Greenshoe ไม่เกิน 2,610.5 ล้านหุ้น)
– ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ [รอประกาศ]
– ระยะเวลาในการเสนอขาย [รอประกาศ]

จัดสรรแบบ Small Lot First

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน MAKRO จะเพิ่มสัดส่วนกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นไม่ต่ำกว่า 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงนำไปชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไป

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน MAKRO แก่ผู้จองซื้อรายย่อย จะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) โดยจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) 3 ราย

1. แอปพลิเคชัน SCB Easy และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์
2. แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และสาขาธนาคารกรุงเทพ
3. แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

scb makro shares

สรุปขั้นตอนจองหุ้นผ่าน SCB

1. ผู้จองซื้อรายย่อย
– จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น (จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน)

2. ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO
2) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO
3) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO

– ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อขั้นต่ำ 1 หุ้นและเพิ่มทีละ 1 หุ้น (จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมใน MAKRO CPALL และ CPF โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
– จองซื้อผ่าน SCB EASY App และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

scb easy makro

จองซื้อหุ้นสามัญ ผ่าน SCB EASY App

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

– ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นผ่าน SCB EASY APP ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก) ลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันจองซื้อ
1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. หุ้นสามัญ/ หน่วยทรัสต์/ หน่วยลงทุน
3. ลงทะเบียน
4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ตามขั้นตอนหน้าจอ
5. “ตกลง” ลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 2 จองซื้อ
1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. หุ้นสามัญ/ หน่วยทรัสต์/ หน่วยลงทุน
3. เลือก “รายการหลักทรัพย์”
4. เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อและศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์
5. ระบุจำนวนหุ้น / หน่วยที่ต้องการจองซื้อ
6. เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์
7. ตรวจสอบ ชำระเงินและกด “ยืนยัน”
8. ทำรายการสำเร็จ

ที่มา : SCB EASY App

bbl makro shares 2

จองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ

1. สำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
– ผู้มีสิทธิจองซื้อ เฉพาะบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ (อ้างอิงรายชื่อตามการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิวันที่ 23 พ.ย.2564)
– อัตราใช้สิทธิ ดังนี้

  • ผู้ถือหุ้น MAKRO = อัตราส่วน 10 หุ้น MAKRO ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (10:1)
  • ผู้ถือหุ้น CPALL = อัตราส่วน 15 หุ้น CPALL ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (15:1)
  • ผู้ถือหุ้น CPF = อัตราส่วน 70 หุ้น CPF ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (70:1)

(กรณีคำนวณสิทธิได้เศษไม่เต็มหุ้นจะปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเช็คสิทธิผ่าน www.settrade.com ได้ก่อนวันจองซื้อ)

– จำนวนจองซื้อขั้นต่ำและราคาจองซื้อ ดังนี้

1) จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1 หุ้น
2) ผู้จองซื้อสามารถจองน้อยกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือจองเกินสิทธิได้
3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ [รอประกาศ] บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

– การจัดสรรหุ้น (ลำดับในการจองซื้อและจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร) โดย Settrade ตามสิทธิ โดยมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้

1) ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามสิทธิก่อนทุกราย (ได้รับตามสิทธิแน่นอน)
2) ส่วนที่เกินสิทธิจะจัดสรร พิจารณาตามสัดส่วนสิทธิที่ได้ในตอนแรก เทียบกับผู้จองซื้อรายอื่นที่ต้องการเกินสิทธิ
3) ผู้จองซื้อที่มีหลายสิทธิ สามารถแยกใบจองซื้อตามสิทธิ หรือจองซื้อเป็นใบจองซื้อเดียวได้ โดย Settrade จะทำการรวมสิทธิให้ และกระจายผลการจัดสรรตามส่วนและตามสูตรของ Settrade

2. สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย
– ผู้มีสิทธิจองซื้อ
1) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
2) ผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ สามารถจองซื้อในส่วนนี้ได้ แต่การจัดสรรจะไม่นำยอดมารวมกัน และไม่นำสิทธิมาคำนวณ

– จำนวนจองซื้อขั้นต่ำและราคาจองซื้อ ดังนี้ 
1) จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ [รอประกาศ] บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

– การจัดสรรหุ้น (ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร) โดย Settrade โดยวิธีการ Small Lot First ซึ่งมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้
1) รอบแรก ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามจองซื้อขั้นต่ำก่อนทุกราย (500 หุ้นในกรณีนี้)
2) รอบถัดไปจะจัดสรรทีละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว
3) กรณีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในรอบนั้นๆ Settrade จะทำการสุ่มลำดับเฉพาะในรอบนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนนี้ สิทธิจะไม่นำมารวมคำนวณในส่วนนี้

– เงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จองซื้อจะสามารถจองซื้อได้ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี กรณีที่ยังไม่เคยทำ หรือเคยทำแล้วแต่หมดอายุ สามารถทำแบบประเมินดังกล่าวผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อสาขาธนาคาร

bbl makro

จองผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ

– สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพและยังไม่เคยมีพอร์ตการลงทุน สมัครเปิดบัญชี e-Savings และพอร์ตการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้น (ทำล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2564)
1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. เลือก “สร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้น”
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวและทำตามขั้นตอนหน้าจอ
4. สร้างโปรไฟล์สำเร็จ จองซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที
– ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผู้จองซื้อ จะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลของบัญชีหลักทรัพย์และตรวจสอบบัญชีรับเงินคืนก่อนการจองซื้อ
– กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยง หรือแบบประเมินหมดอายุ ผู้ลงทุนสามารถทำแบบประเมินก่อนการจองซื้อ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง และมีผลทันที

ขั้นตอนที่ 2 จองซื้อหุ้น
1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. เลือก “หลักทรัพย์”
3. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPALL”
4. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPF”
5. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-MAKRO”
6. ประชาชนทั่วไป (รายย่อย) และผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อมากกว่าสิทธิ กด “MAKRO-SMALL-LOT”
7. ตรวจสอบรายละเอียดและวิธีรับหลักทรัพย์แล้วกด “จองซื้อ” จากนั้นทำตามขั้นตอนหน้าจอ จนเสร็จสิ้น กด “ยืนยัน”
8. เมื่อทำรายการสำเร็จจะได้สลิปเป็นหลักฐาน

– กรณีที่จองซื้อโดยใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมให้เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วย (Shareholder Registration No.) และใช้จำนวนหน่วยที่ต้องการใช้สิทธิ และกด “ต่อไป” เพื่อชำระเงินผ่านบัญชีที่ผูกกับโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

– นอกจากนี้สามารถจองหุ้น MAKRO ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นรายเดียวกันยื่นใบจองซื้อมากกว่า 1 ใบ ระบบการจัดสรรของ SETTRADE จะรวมจำนวนหุ้นที่จองซื้อจากทุกใบจองเป็นยอดเดียว สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ สามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรทาง www.settrade.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/MAKRO-Shares

true money makro

จองซื้อผ่านแอป True Money Wallet โดยหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

– การจัดสรรหุ้น PO ของ MAKRO สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย เป็นการจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First ในรอบแรกจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายเป็นจำนวนขั้นต่ำตามที่จะกำหนด
– การจองซื้อหุ้น โดยชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
– คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
1) บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
2) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3) ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท

TrueMoney x MAKRO PO

ไม่มีพอร์ตหุ้นก็ลงทุนได้

– กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้น ออกใบหุ้นจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (กรณีฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในเอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ)

– หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

– ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับการจัดสรรหุ้น MAKRO ด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อนและดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบ ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจนกว่าหุ้นจะหมด ซึ่งจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade หากไม่ได้หุ้นครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินจองในส่วนที่เหลือคืนภายในระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กำหนด

ที่มา : https://www.truemoney.com/po-makro/

TSD 600

ทำความรู้จัก “บัญชี 600” ทางเลือกรับหุ้น IPO สำหรับผู้ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์

บัญชี 600 คือ บัญชีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อเก็บรักษาหุ้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่ทำ IPO หรือเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีบัญชีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ สามารถนำหลักทรัพย์มาฝากไว้ในบัญชีนี้ได้ เพียงแจ้งความประสงค์ในใบจองหุ้น

ที่มา: สำนักงาน ก.ล.ต.

FYI : การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป หรือ Public Offering (PO) คือ วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีหุ้นอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO ต้องเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)