HomeBig Featuredสรุปวิธีจองซื้อหุ้น MAKRO จัดสรรแบบ Small Lot First ไม่มีพอร์ตก็จองได้

สรุปวิธีจองซื้อหุ้น MAKRO จัดสรรแบบ Small Lot First ไม่มีพอร์ตก็จองได้

แชร์ :

MAKRO shares cover
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพี ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป หรือ Public Offering (PO) โดยจัดสรรให้ผู้จองซื้อรายย่อยด้วยวิธี Small Lot First (แบบเดียวกับ OR และ TIDLOR)


“แม็คโคร” เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย วางเป้าหมายเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์ MAKRO และ LOTUS’S ได้เตรียมเสนอขายหุ้น PO ภายในเดือนธันวาคม 2564

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

– จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายไม่เกิน 2,270 ล้านหุ้น (กรณีรวม Greenshoe ไม่เกิน 2,610.5 ล้านหุ้น)
– ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ 43.50 บาทต่อหุ้น
– ระยะเวลาในการเสนอขาย รายย่อยจองซื้อ 4-9 ธันวาคม 2564 รวม 6 วัน

จัดสรรแบบ Small Lot First

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน MAKRO จะเพิ่มสัดส่วนกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นไม่ต่ำกว่า 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงนำไปชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไป

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน MAKRO แก่ผู้จองซื้อรายย่อย จะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) โดยจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) 3 ราย

1. แอปพลิเคชัน SCB Easy และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์
2. แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และสาขาธนาคารกรุงเทพ
3. แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

scb makro shares

สรุปขั้นตอนจองหุ้นผ่าน SCB

1. ผู้จองซื้อรายย่อย
– จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น (จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน)

2. ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO
2) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO
3) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO

– ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อขั้นต่ำ 1 หุ้นและเพิ่มทีละ 1 หุ้น (จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมใน MAKRO CPALL และ CPF โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
– จองซื้อผ่าน SCB EASY App และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

scb easy makro

จองซื้อหุ้นสามัญ ผ่าน SCB EASY App

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

– ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นผ่าน SCB EASY APP ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก) ลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันจองซื้อ
1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. หุ้นสามัญ/ หน่วยทรัสต์/ หน่วยลงทุน
3. ลงทะเบียน
4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ตามขั้นตอนหน้าจอ
5. “ตกลง” ลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 2 จองซื้อ
1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. หุ้นสามัญ/ หน่วยทรัสต์/ หน่วยลงทุน
3. เลือก “รายการหลักทรัพย์”
4. เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อและศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์
5. ระบุจำนวนหุ้น / หน่วยที่ต้องการจองซื้อ
6. เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์
7. ตรวจสอบ ชำระเงินและกด “ยืนยัน”
8. ทำรายการสำเร็จ

ที่มา : SCB EASY App

bbl makro shares 2

จองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ

1. สำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
– ผู้มีสิทธิจองซื้อ เฉพาะบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ (อ้างอิงรายชื่อตามการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิวันที่ 23 พ.ย.2564)
– อัตราใช้สิทธิ ดังนี้

  • ผู้ถือหุ้น MAKRO = อัตราส่วน 10 หุ้น MAKRO ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (10:1)
  • ผู้ถือหุ้น CPALL = อัตราส่วน 15 หุ้น CPALL ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (15:1)
  • ผู้ถือหุ้น CPF = อัตราส่วน 70 หุ้น CPF ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (70:1)

(กรณีคำนวณสิทธิได้เศษไม่เต็มหุ้นจะปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเช็คสิทธิผ่าน www.settrade.com ได้ก่อนวันจองซื้อ)

– จำนวนจองซื้อขั้นต่ำและราคาจองซื้อ ดังนี้

1) จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1 หุ้น
2) ผู้จองซื้อสามารถจองน้อยกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือจองเกินสิทธิได้
3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท

– การจัดสรรหุ้น (ลำดับในการจองซื้อและจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร) โดย Settrade ตามสิทธิ โดยมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้

1) ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามสิทธิก่อนทุกราย (ได้รับตามสิทธิแน่นอน)
2) ส่วนที่เกินสิทธิจะจัดสรร พิจารณาตามสัดส่วนสิทธิที่ได้ในตอนแรก เทียบกับผู้จองซื้อรายอื่นที่ต้องการเกินสิทธิ
3) ผู้จองซื้อที่มีหลายสิทธิ สามารถแยกใบจองซื้อตามสิทธิ หรือจองซื้อเป็นใบจองซื้อเดียวได้ โดย Settrade จะทำการรวมสิทธิให้ และกระจายผลการจัดสรรตามส่วนและตามสูตรของ Settrade

2. สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย
– ผู้มีสิทธิจองซื้อ
1) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
2) ผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ สามารถจองซื้อในส่วนนี้ได้ แต่การจัดสรรจะไม่นำยอดมารวมกัน และไม่นำสิทธิมาคำนวณ

– จำนวนจองซื้อขั้นต่ำและราคาจองซื้อ ดังนี้ 
1) จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท

– การจัดสรรหุ้น (ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร) โดย Settrade โดยวิธีการ Small Lot First ซึ่งมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้
1) รอบแรก ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามจองซื้อขั้นต่ำก่อนทุกราย (500 หุ้นในกรณีนี้)
2) รอบถัดไปจะจัดสรรทีละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว
3) กรณีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในรอบนั้นๆ Settrade จะทำการสุ่มลำดับเฉพาะในรอบนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนนี้ สิทธิจะไม่นำมารวมคำนวณในส่วนนี้

– เงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จองซื้อจะสามารถจองซื้อได้ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี กรณีที่ยังไม่เคยทำ หรือเคยทำแล้วแต่หมดอายุ สามารถทำแบบประเมินดังกล่าวผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อสาขาธนาคาร

bbl makro

จองผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ

– สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพและยังไม่เคยมีพอร์ตการลงทุน สมัครเปิดบัญชี e-Savings และพอร์ตการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้น (ทำล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2564)
1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. เลือก “สร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้น”
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวและทำตามขั้นตอนหน้าจอ
4. สร้างโปรไฟล์สำเร็จ จองซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที
– ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผู้จองซื้อ จะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลของบัญชีหลักทรัพย์และตรวจสอบบัญชีรับเงินคืนก่อนการจองซื้อ
– กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยง หรือแบบประเมินหมดอายุ ผู้ลงทุนสามารถทำแบบประเมินก่อนการจองซื้อ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง และมีผลทันที

ขั้นตอนที่ 2 จองซื้อหุ้น
1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. เลือก “หลักทรัพย์”
3. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPALL”
4. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPF”
5. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-MAKRO”
6. ประชาชนทั่วไป (รายย่อย) และผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อมากกว่าสิทธิ กด “MAKRO-SMALL-LOT”
7. ตรวจสอบรายละเอียดและวิธีรับหลักทรัพย์แล้วกด “จองซื้อ” จากนั้นทำตามขั้นตอนหน้าจอ จนเสร็จสิ้น กด “ยืนยัน”
8. เมื่อทำรายการสำเร็จจะได้สลิปเป็นหลักฐาน

– กรณีที่จองซื้อโดยใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมให้เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วย (Shareholder Registration No.) และใช้จำนวนหน่วยที่ต้องการใช้สิทธิ และกด “ต่อไป” เพื่อชำระเงินผ่านบัญชีที่ผูกกับโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

– นอกจากนี้สามารถจองหุ้น MAKRO ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นรายเดียวกันยื่นใบจองซื้อมากกว่า 1 ใบ ระบบการจัดสรรของ SETTRADE จะรวมจำนวนหุ้นที่จองซื้อจากทุกใบจองเป็นยอดเดียว สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ สามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรทาง www.settrade.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/MAKRO-Shares

true money makro

จองซื้อผ่านแอป True Money Wallet โดยหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

– การจัดสรรหุ้น PO ของ MAKRO สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย เป็นการจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First ในรอบแรกจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายเป็นจำนวนขั้นต่ำตามที่จะกำหนด
– การจองซื้อหุ้น โดยชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
– คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
1) บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
2) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3) ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท

TrueMoney x MAKRO PO

ไม่มีพอร์ตหุ้นก็ลงทุนได้

– กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้น ออกใบหุ้นจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (กรณีฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในเอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ)

– หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

– ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับการจัดสรรหุ้น MAKRO ด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อนและดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบ ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจนกว่าหุ้นจะหมด ซึ่งจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade หากไม่ได้หุ้นครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินจองในส่วนที่เหลือคืนภายในระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กำหนด

ที่มา : https://www.truemoney.com/po-makro/

TSD 600

ทำความรู้จัก “บัญชี 600” ทางเลือกรับหุ้น IPO สำหรับผู้ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์

บัญชี 600 คือ บัญชีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อเก็บรักษาหุ้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่ทำ IPO หรือเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีบัญชีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ สามารถนำหลักทรัพย์มาฝากไว้ในบัญชีนี้ได้ เพียงแจ้งความประสงค์ในใบจองหุ้น

ที่มา: สำนักงาน ก.ล.ต.

FYI : การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป หรือ Public Offering (PO) คือ วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีหุ้นอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO ต้องเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter)


แชร์ :

You may also like