HomeCOVID-19เปิดแผนฉีดวัคซีน ต.ค. 24 ล้านโดส จัดลำดับเข็ม 3 ให้กลุ่มฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม

เปิดแผนฉีดวัคซีน ต.ค. 24 ล้านโดส จัดลำดับเข็ม 3 ให้กลุ่มฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม

แชร์ :

MOPH covid vaccine

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สรุปตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 มีจำนวน 39.6 ล้านโดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 26.9 ล้านราย เข็มที่ 2 จำนวน 12 ล้านราย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในเดือนตุลาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าจะมีวัคซีนเข้ามารวม 24 ล้านโดส ทั้ง ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนกา และไฟเซอร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนสรุปได้ดังนี้

1. ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 50% ของทุกจังหวัด โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดสรรวัคซีน ให้ได้อย่างน้อย 1 อำเภอครอบคลุมประชากร 70% และมีต้นแบบ COVID free Area อย่างน้อย 1 พื้นที่ครอบคลุม 80% ของประชากร

2. จัดให้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ของทุกคนที่ได้รับการฉีดเข็มแรก

3. ฉีดวัคซีนอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยเป็นวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองด้วย

4. ฉีดเข็มกระตุ้น หรือเข็ม 3 ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 เป็นกลุ่มแรก จากนั้นเป็นการเรียงลำดับการรับเข็ม 3 นับตามเดือนที่ฉีดวัคซีนครบเข็ม 2 ไล่ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มก่อน ภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงก่อน

vaccine oct 2021

สูตรการฉีดวัคซีนในกลุ่มต่างๆ ในเดือนตุลาคม มีดังนี้
– ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 16.8 ล้านโดส (สูตรวัคซีน ซิโนแวค+แอสตร้า/ แอสตร้า+แอสตร้า/ แอสตร้า+ไฟเซอร์)
– นักเรียนอายุ 12-17 ปีทั่วประเทศ จำนวน 4.8 ล้านโดส (สูตรวัคซีน ไฟเซอร์ 2 เข็ม)
– แรงงานในระบบประกันสังคม จำนวน 8 แสนโดส (สูตรวัคซีน ซิโนแวค+แอสตร้า)
– หน่วยงานอื่นๆ เช่น ราชทัณฑ์ จำนวน 1.1 ล้านโดส (สูตรวัคซีน ซิโนแวค+แอสตร้า)
– ผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และเข็มกระตุ้น จำนวน 5 แสนโดส (เข็ม 3 วัคซีนแอสตร้า) เช่น โครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ผู้ที่ติดเชื้อโควิดและหายดีเกิน 3 เดือน

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไปดังนี้
– กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปวช. ปวส. ระยะแรกเดือนตุลาคม เริ่มฉีดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปวช. และ ปวส. ระยะถัดไประดับชั้นอื่นที่เหลือ
– รูปแบบการฉีดผ่านสถาบันการศึกษา
– หากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน 18 ปี อนุโลม ให้รับวัคซีนไฟเซอร์ ได้
– สถานศึกษา ชี้แจงผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีนไฟเซอร์ และต้องจัดส่งใบยินยอมรับวัคซีน


แชร์ :

You may also like