HomePR Newsธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1 บาท [PR]

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1 บาท [PR]

แชร์ :

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล จากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

Santos Or Jaune

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม