PTT Station บทบาทใหม่ ของ PTT Station “ศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน (Living Community)”

หนึ่งในภาพจำของ PTT Station จากอดีตถึงปัจจุบัน ประชาชนคนไทยรู้จัก ในฐานะ สถานีบริการน้ำมันหรือ ปั๊มโดยเฉพาะเข้าไปเติมน้ำมัน เป็นพลังงานขับเคลื่อนธุรกิจ ใช้ในภาคการเดินทาง ประกอบสัมมาอาชีพ แต่ภาพเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนไป เพราะ PTT Station เองได้ยกระดับ ปรับโฉม พลิกแบรนด์สู่ PTT Stationให้บริการมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน แต่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

- Advertisement -

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา PTT Station ได้สร้างความเจริญเติบโตเคียงข้างคนไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้คนจะเดินทางไปที่ไหน จะเหนื่อยล้า ต้องการเติมเต็มความสุข ความอร่อย เข้าไปทำธุระส่วนตัวเล็กๆน้อยๆ หรือจะเพิ่มพลังงานให้เครื่องยนต์  ล้วนสามารถใช้บริการได้ทุกพื้นที่  จากจำนวน PTT Station  ที่มีสาขานับ “พันแห่ง” ครอบคลุมอยู่เคียงข้างชุมชนและเข้าถึงประชาชนจำนวนมากนับล้านคน การสั่งสมประสบการณ์ และความใกล้ชิดผู้คน มีส่วนร่วมกับความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้น ทำให้เข้าใจว่าต่างพื้นที่ ต่างชุมชน ต่างสังคม ล้วนมีบริบทในการใช้ชีวิต และความต้องการที่แตกต่างกัน จึงนำไปต่อยอดแนวคิดที่ว่าถ้าความสุขและรอยยิ้ม ไม่ได้เกิดแค่จากการเติบโตของ PTT Station เพียงอย่างเดียว แต่เป็นความสุขและรอยยิ้มที่ร่วมกันสร้างและร่วมกันเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมทั่วประเทศย่อมจะดียิ่งขึ้น

ประกอบกับทางโออาร์ มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าและสร้างพลังบวกให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งดำเนินธุรกิจโดยนำความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ในการออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค พร้อมกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันนี้จึงเห็นอีกก้าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของ PTT Station  ในการก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ พลิกภาพจากการเป็นผู้พัฒนาบทบาทความสำคัญจากความครบครันของนักเดินทาง (Life Station) สู่การเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน (Living Community)

สำหรับแนวคิดการเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มและเติบโตไปพร้อมชุมชน ได้นำจุดแข็งเดิมในเรื่องคุณภาพ ความครบครันที่แข็งแกร่งที่สุดในธุรกิจ ผสมผสานกับความเข้าใจความต้องการของคนไทยในทุกชุมชนมาพัฒนาเป็นองค์ประกอบต่างๆ ใน PTT Station ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้ความสุขมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม เพื่อให้ PTT Station เติมเต็มทุกความสุขอย่างแท้จริง

ขณะที่องค์ประกอบช่วย เติมเต็มทุกความสุข จาก PTT Station มอบให้ประชาชนคนไทยทุกระดับด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เติมเต็มความสุข…ให้ผู้คน

สินค้าและบริการ เป็นหัวใจสำคัญของ PTT Station ทำให้การพัฒนาสินค้าบริการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบโจทย์ผู้บริโภค สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้น  เช่น จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทางเติมเต็มความสุขให้คนเดินทาง จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง ซึ่งเป็นจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจุดซ่อมรถเบาเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินโดยทันทีทั้งรถและคน  อีกจุดเด่นคือเรื่องของ Friendly Designเติมเต็มความสุข ความห่วงใยให้ทุกคน ตอกย้ำความเข้าใจ ความใส่ใจประชาชนทุกคน ดังนั้นการออกแบบพื้นที่ใน PTT Station จึงรองรับการเดินทางของคนทุกเพศสภาวะ  ทั้งผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ สร้างความอุ่นใจว่าทุกคนจะได้รับความสะดวกจากการเดินทางกับครอบครัวได้อย่างสะดวกสบาย

ส่วนที่ 2 เติมเต็มความสุข…ให้ชุมชน

เมื่อ PTT Station อยู่เคียงข้างกับชุมชนมาอย่างยาวนาน จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน สังคม ผ่านการนำเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจ ของแต่ละท้องถิ่น มาสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น จัดพื้นที่ปันสุขเติมเต็มความสุข ให้รอยยิ้มของเกษตรกร การเป็นพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจากการประสบปัญหาช่องทางจำหน่าย สร้างตลาดวิถีชุมชน และสินค้าไทยเด็ดเติมเต็มความสุข สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบๆ PTT Station นำของเด็ด สินค้าดีของชุนชนเข้ามาจำหน่ายได้ สนับสนุนความภาคภูมิใจและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจของชุมชน เป็นต้น

ส่วนที่ 3 เติมเต็มความสุข…ให้สิ่งแวดล้อม

สังคมและธุรกิจจะยั่งยืน สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักยิ่งขึ้น PTT Station จึงมุ่งดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยเฉพาะกับผู้คนในชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบที่สถานีบริการน้ำมันตั้งอยู่ผ่านการดำเนินงานและโครงการที่ช่วยลดมลพิษ รวมทั้งการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานธรรมชาติ เช่น EV Stationเติมเต็มความสุข ลดการเกิดมลพิษท้องฟ้าใส ด้วยการมีจุดชาร์จไฟ EV Station ให้กับรถไฟฟ้า ที่จะขยายให้ครบในทุกเส้นทางหลักภายในปีนี้ สนับสนุนการลดการใช้มลพิษ ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ ชุมชนมีชีวิตดีขึ้น และโครงการแยก แลก ยิ้มเติมเต็มความสุข ให้กับชุมชนและโลก การพัฒนาโครงการแยก แลก ยิ้ม กว่า 3,000 โครงการ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการขยะอย่างถูกต้อง และยังช่วยดูแลสังคม ด้วยการนำขยะที่แยกไปขายนำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้ตามความต้องการที่ชุมชนรอบๆ PTT Station นั้นต้องการ

วันนี้ ไม่ใช่แค่  PTT Station ที่เติมเต็มความสุขให้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แต่ทุกคนที่เข้าไปใช้บริการล้วนเป็นจิ๊กซอว์ที่มีส่วนสำคัญในการมอบความสุขให้กันและกัน เช่น การแวะเข้าห้องน้ำที่ PTT Station ช่วยสร้างความสุขให้กับแม่บ้านที่ตั้งใจทำความสะอาด หรือการแวะเติมน้ำมัน ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพนักงาน การแวะเติมน้ำมันดีเซลช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวสวนปาล์ม การซื้อผลไม้หรือของฝากล้วนสร้างรายได้ให้ชุมชน และช่วยตอกย้ำว่าทุกครั้งที่คุณเข้ามาที่ PTT Station จึงมีความหมายมากกว่าที่คุณคิด เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆ เป็นความสุขให้กับตัวเองและอีกหลายชีวิตที่เราไม่รู้จักไปพร้อมๆกัน ดังนั้น มาร่วมเติมเต็มให้ PTT Station เติมเต็มทุกความสุข ให้กันและกันโดยไม่รู้ตัว

โดยสามารถติดตามเรื่องราวของการเติมเต็มทุกความสุข ได้ที่ Facebook : PTT Station