HomePR NewsMQDC จับมือศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ไขกลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยปลอดไวรัส COVID-19 The Secret of MQDC’s COVID-Free Design [PR]

MQDC จับมือศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ไขกลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยปลอดไวรัส COVID-19 The Secret of MQDC’s COVID-Free Design [PR]

แชร์ :

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกชีวิต หรือ ‘For All Well-Being’ จึงนำเสนอแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ลดการระบาดและการแพร่เชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรีย MQDC ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) เปิดกลยุทธ์ “COVID-Free Design” หรือหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะที่ปราศจากการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย ควบคู่มาตรฐาน MQDC Well-Being Standard ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของลูกบ้านในทุกโครงการของ MQDC ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

“MQDC มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสร้างมาตรฐานการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดการแพร่กระจายเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัส รวมถึง COVID-19 เพื่อสร้างสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดีให้แก่ลูกบ้านทุกคน ผ่านโครงการของ MQDC ที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ตามแนวคิด ‘For All Well-Being’ จึงได้ร่วมมือกับ RISC by MQDC พัฒนากลยุทธ์การออกแบบที่อยู่อาศัยที่ลดการระบาด พร้อมแบ่งปันความรู้ต่อสังคม ผ่านแคมเปญ The Secret of COVID-Free Design หรือแนวคิดการออกแบบพื้นที่ที่ปลอดโรค COVID-19 ควบคู่มาตรฐาน MQDC Well-Being Standard เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ทั้งลูกบ้าน ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ให้มีความมั่นใจ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal)” นายวิสิษฐ์ กล่าว

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า หลักของการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของโครงการที่อยู่อาศัยในช่วงโรคระบาดมีความละเอียดอ่อนมาก เราจึงเร่งพัฒนากลยุทธ์การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อลดการแพร่ระบาดในที่อยู่อาศัยและชุมชน จนสามารถสรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจน หรือ “The Secret of COVID-Free Design” ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ที่ผนวกมาตรฐาน MQDC Well-Being Standard คือ

1. Disinfection Zone การออกแบบพื้นที่ปลอดเชื้อของบ้าน เพื่อดักและระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยกำหนดและออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ เช่น การออกแบบ Foyer ที่มีประตูสองชั้นบริเวณทางเข้า-ออก การติดตั้งระบบฟอกอากาศบริเวณทางเข้า-ออก (Entrance Air Purifier) และในลิฟต์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศและเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวต่างๆ ที่อาจติดเข้ามากับเสื้อผ้า กระเป๋า รวมทั้งการติดตั้งพรม Antiviral & Allergy Free (AVA) และเคหะสิ่งทออื่นๆ ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถดักและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจติดมากับรองเท้า เพื่อเป็นการลดจำนวน และลดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อโรค

2. Smart & Touchless การลดการสัมผัสเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ การออกแบบพื้นที่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลดการสัมผัสในพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางที่ต้องใช้ sensors และระบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย Facial Recognition ใช้ระบบสแกนใบหน้า พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิในการเข้า-ออก Automatic Door ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการสัมผัส Sensor Faucet ก๊อกน้ำเปิด-ปิดอัตโนมัติลดการสัมผัส Touchless Lift ระบบลิฟต์ที่ช่วยลดการสัมผัสด้วยการใช้รังสีอินฟราเรด หรือ Virtual screen พร้อมการฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยการใช้นาโนเทคโนโลยีเคลือบผิว

3. Happy Working from Home การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยของแต่ละบุคคลเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home ที่ถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วย การออกแบบที่รองรับสรีระและอิริยาบถต่างๆ ของผู้อาศัย มีกล่องเพื่อรับ-ส่งพัสดุและอาหาร (Disinfection Box) เพื่อฆ่าเชื้อบนกล่องพัสดุก่อนถึงมือลูกบ้าน ตลอดจนการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายด้านอุณหภูมิ และคุณภาพอากาศที่ดี เช่น การออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และการออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมควบคู่กับระบบนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลางที่จัดให้เป็น Co-Working Space ที่ระบายอากาศดี และรักษา Physical Distancing เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่ให้มี Phone Booth เพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างกัน การจัดเตรียมตู้จ่ายอาหารอัตโนมัติ (Vending Machine) ในพื้นที่พักอาศัยเพื่อความสะดวกกรณีปิดเมือง (Lockdown)

4. Management Protocol การกำหนดนโยบาย และหลักการปฏิบัติภายใต้กรอบและข้อกำหนดของการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ซึ่ง ประกอบไปด้วย Infection Prevention โดยประกาศหลักการทำลายเชื้อในยุคการระบาดของโรค COVID-19 และวิธีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ถูกต้อง มาตรการการเว้นระยะลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการออกแบบเพื่อลดการพบปะและการสัมผัสผ่านระบบสื่อสารแอปพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งนี้เรายังมีนโยบายให้ติดตั้ง เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง Fahsai 2 ที่ไม่เพียงฟอกอากาศเพื่อลด PM2.5 ในพืนที่สาธารณะ แต่ยังสามารถกำจัดเชื้อไวรัสแลแบคทีเรียได้ Cleaning การควบคุมมาตรฐานด้านความสะอาดและการประกาศแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่ และ Waste Disposal ทุกโครงการจัดเตรียมถังขยะหรืออุปกรณ์สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ หรือ ถุงแดงซิปล็อคจำกัดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรค และนำไปกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง

“ทั้งหมดนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทาง MQDC และ RISC ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของลูกบ้าน และชุมชน รวมถึงลดโอกาสการสัมผัสและการติดเชื้อ COVID-19 จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในโครงการที่อยู่อาศัยของ MQDC เพื่อให้พื้นที่ภายในโครงการเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ COVID-19 ส่งเสริมแนวคิด ‘For All Well-Being’ อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นรูปธรรม” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว


แชร์ :

You may also like