HomePR Newsสกสว. พร้อมปรับทัพงบวิจัย’63 ทุ่ม 1,000 ล้านบาท “วิจัยปราบโควิด” [PR]

สกสว. พร้อมปรับทัพงบวิจัย’63 ทุ่ม 1,000 ล้านบาท “วิจัยปราบโควิด” [PR]

แชร์ :

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.จัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 หารือถึงมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา และนโยบายโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัจกรรม (อว.) ที่เห็นชอบให้ ใช้งบประมาณ ของหน่วยงานในกระทรวง อว.ทุกหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 10 เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท และงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,000 ล้านบาท ภายใต้การดำเนินของ สกสว. รวมทั้งสิ้นเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาท มาใช้บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Santos Or Jaune

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สกสว. ตระหนักความสำคัญของการแก้ปัญหานี้ จึงมีมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมีการปรับแผนงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1,000 ล้านบาท ที่ตั้งเป้าประสงค์ 3 ข้อ ประกอบด้วย

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งการส่งเสริมการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

2. เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการรับมือ COVID-19 ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการสร้างการรับรู้ การออกแบบมาตรการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการลงทุนที่เหมาะสมของภาครัฐในการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด

อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ผู้บริหาร สกสว.จะนำเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณต่อ กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ปรับแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้กลไกระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 และบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม