การบินไทยหยุดบิน! เคาะหั่นเงินเดือนพนักงาน 10-50%

หลังจาก การบินไทย  ต้องหยุดทำการบินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 จากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการปิดช่องทางเข้ามาในประเทศทั้งทางรถยนต์ ทางน้ำ และทางอากาศ

- Advertisement -

ในช่วงที่การบินไทยหยุดทำการบิน จึงกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือให้พนักงานที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว (ลดเงินเดือน) ดังนี้
1. พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนายการใหญ่ (EVP) จ่ายเงินช่วยเหลือ 50% ของเงินเดือน (เท่ากับลดเงินเดือน 50%)
2. พนักงานระดับผู้อำนายการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ จ่ายเงินช่วยเหลือ 60% ของเงินเดือน (เท่ากับลดเงินเดือน 40%)
3. พนักงานที่รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายงินช่วยเหลือ 90% (เท่ากับลดรายได้ 10%)
4. พนักงานที่รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 20,001-40,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือ 75% (เท่ากับลดรายได้ 25%)
5. พนักงานที่รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 40,001-60,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือ 70% (เท่ากับลดรายได้ 30%)
6. พนักงานที่รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 60,001-100,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือ 65% (เท่ากับลดรายได้ 35%)
7. พนักงานที่รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 100,001 บาทขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือ 60% (เท่ากับลดรายได้ 40%)

การหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี้ การบินไทยยังนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติและได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบบริษัท โดยจะงดจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ยังเปิดทางให้พนักงานลาโดยไม่รับเงินเดือน (Leave Without Pay) 2 เดือน