CAT เพาะพันธุ์ดีส่งมอบระบบ IoT Digital Farm ให้รร.สระพังวิทยาคม ชัยภูมิ [PR]

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” เดินหน้าส่งมอบระบบ IoT Digital Farm สนับสนุนการใช้ “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ” ให้ตอบโจทย์ความต้องการของการทำเกษตรยุคใหม่ให้กับ ณ โรงเรียนสระพังวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

- Advertisement -

การนำเทคโนโลยี IoT Digital Farm เข้าไปสู่ภาคการเกษตรของโรงเรียน เป็นการทำเพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านการเกษตร ผ่านการใช้งานระบบ IoT (Internet of Things) เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดต้นทุนการทำการเกษตรและต่อยอดกระจายความรู้ไปสู่ระดับชุมชน ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ได้นั่นเอง

โดยในครั้งนี้ CAT ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนสระพังวิทยาคม พร้อมทั้งช่วยพัฒนาแปลงเกษตรดิจิทัลด้วยระบบ IoT Digital Farm แนะนำและสาธิตการใช้เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้น พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ตัวช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลแปลงเกษตรสาธิต อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล แต่ยังคงสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มขึ้น เรียกว่าเป็นการยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรจากโรงเรียนไปสู่ชุมชน ให้เกิดเป็นเกษตร 4.0 ที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรตัวน้อย ๆ นำเทคโนโลยี IoT เข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากแปลงผักเล็ก ๆ ในโรงเรียน แล้วค่อยขยายต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ “อาชีพเกษตรกรรม” อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลตอบแทนในระยะยาวของโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 4.0 ให้มีคุณภาพ สามารถก้าวไปได้ไกลเทียบเท่าประเทศอื่น ๆ ให้สมกับนิยามที่กล่าวไว้ว่า “ประเทศไทยคือประเทศแห่งเกษตรกรรม”