กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโลโก้ใหม่ ครบรอบ 100 ปี [PR]

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถือเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงฯ จะได้เผยแพร่บทบาท ภารกิจ ตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ จากประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม หรือประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สาธารณชนได้จดจำบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งดำเนินการตามแนวทางค่านิยม ‘เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน’

- Advertisement -

ทั้งนี้การประกวดได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานการออกแบบสัญลักษณ์เข้าประกวด โดยเน้นการคัดเลือกไปที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บ่งบอกและสื่อความหมายของงาน 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ ความสวยงามครบถ้วนขององค์ประกอบหลักการออกแบบ รวมไปถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภท ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 250 ผลงาน

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุรัตนชัย ชื่นตา นักออกแบบมืออาชีพ โดยออกแบบเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมและตัวเลข 100 ผสานสัมพันธ์กับอักษรย่อ MOC สื่อความหมายว่า การครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยูดีของประชาชน นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รวมมูลค่า 50,000 บาท ในส่วนของตราสัญลักษณ์ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดตัวและเริ่มใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้เป็นต้นไป