เอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE [PR]

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุดารัตน์ หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE ชวนครอบครัว SC FAMILY ร่วมสร้างประสบการณ์ท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยการ เรียนรู้ความสำคัญของป่าไม้ ทำฝายชะลอน้ำ และ หว่านเมล็ดพันธุ์บนเขาเพื่อช่วยอนุรักษ์ป่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวคิด Lively Neighbourhood กับ กิจกรรม DIY ขนมบัวลอย ที่ใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ และ กิจกรรม Nature Mandala สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการเก็บของจากธรรมชาติในไร่ ณ “บ้านไร่ลุงคริส” จ.สระบุรี เร็วๆ นี้

- Advertisement -