HomePR Newsทีม มศว คว้าแชมป์ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 [PR]

ทีม มศว คว้าแชมป์ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 [PR]

แชร์ :

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ โครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 ครั้งแรกกับเวทีประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระดับอุดมศึกษา ให้กับทีมจาก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยทีมชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรและโอกาสในการศึกษาดูงานที่ธนาคารธนชาต พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารธนชาต สาขาสำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ด้าน นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Enterprise Digital กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ “Thanachart Digital Bizz Challenge ว่า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Digital Community ที่ธนชาตเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบัน การกำหนดกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการทางการเงินหรือการตลาด การกำหนดแผนงานและกรอบเวลาทำงาน รวมถึงประมาณการผลลัพธ์ในการสร้างแผนธุรกิจที่นำไปพัฒนาต่อยอดและใช้ได้จริง โดยในงานนี้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานต่อคณาจารย์และคณะผู้บริหารธนาคารผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับทั้งข้อแนะนำและคำติชมซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างความก้าวหน้าให้นิสิตนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการทำงานในอนาคตตามแนวคิด “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน Your Everyday Progress” ของธนาคารธนชาต

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. นายยวดฤทธิ์ เธียรตระวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย
  2. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
  3. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  4. นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Enterprise Digital
  5. นางธีรนุช ขุมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Wealth Product Development

แชร์ :

You may also like