Change for Better การประปาฯ เร่งเปลี่ยนท่อประปาใหม่ ทั่วพื้นที่ 3,000 กิโลเมตร

จาการประกาศแผนดำเนินการปี 2562 ของ การประปานครหลวง ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” ว่า มีนโยบาย 3 ด้านหลัก คือ

- Advertisement -

1. Change for Better Life 
เร่งปรับเปลี่ยนท่อประปาใหม่กว่า 3,000 กิโลเมตร ภายในปี 2564 ทดแทนท่อประปาใกล้ครบอายุการใช้งานและเสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่ว เพื่อให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำด้วยแรงดันที่ดีขึ้น ประชาชนมีน้ำประปาใช้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อซ่อมท่อประปาบ่อย ๆ ตลอดจนช่วยลดปัญหาจราจรที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการซ่อมท่อประปาได้ โดยในปี 2562 จะดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาขนาด 100-300 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยแบริ่ง เป็นต้น

2. Change for Better Service
โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มาติดต่อขอใช้บริการ  , ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพิ่มความสะดวก สบาย และปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) , เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมที่ เดอะมอลล์ บางแค , ปรับรูปโฉม MWA onMobile “แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา” ให้ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน ทั้งการติดตั้งประปาใหม่ รายละเอียดใบแจ้งค่าน้ำประปา จ่ายค่าน้ำประปาได้ทั้งผ่านบัตรเครดิตและสแกน QR Code ได้สูงสุด 2 เดือน ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น

3. Change for Better Giving

บริหารจัดการและดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ทุกคนในองค์กร ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายของ กปน. เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน โดยจัดให้มี
-การลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
-ขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน.
-จัดวันพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. “Stakeholders Day” เพื่อรับฟังการดำเนินงานของ กปน. และร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. และนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้แก่ โครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างและการบำรุงรักษางานประปา , โครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำฯ” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนต้นน้ำ , โครงการ “เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” สนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นติวเตอร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง และโรงเรียนบ้านห้วยเสือ จ.กาญจนบุรี  , โครงการ “ริมคลองประปาน่าอยู่” ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียนหรือชุมชนบริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก รวม 4 แห่ง

และล่าสุดดำเนินตามนโยบายข้อที่ 1 Change for Better Life เปลี่ยนท่อประปาใหม่ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร ภายในปี 2564 ทดแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วได้  และเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพง่ายขึ้นของนโยบายนี้ จึงทำคลิปโฆษณาร่วมกับ เบ๊นอาปาเช่ และ คุณแม่ เพื่ออธิบายว่า เมื่อเปลี่ยนท่อประปาใหม่แล้ว ดีกว่าอย่างไร?

  • ประชาชนจะมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เพิ่มความสุขให้ประชาชนด้วยน้ำประปาที่ไหลแรงขึ้น ไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาบ่อย ๆ
  • ลดปัญหาการจราจรติดขัด ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการซ่อมท่อประปาได้
  • ลดอัตราการแตกรั่ว ที่ทำให้เกิดน้ำสูญเสียเป็นจำนวนมาก
  • เสริมความมั่นคงของน้ำประปา สาธารณูปโภคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหลักที่สำคัญของประเทศให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การประปานครหลวง มุ่งหวังให้ประชาชนได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการช่วยลดน้ำสูญเสีย ใส่ใจในการรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอในอนาคต เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน