Home Brand Move !! Change for Better การประปาฯ เร่งเปลี่ยนท่อประปาใหม่ ทั่วพื้นที่ 3,000 กิโลเมตร

Change for Better การประปาฯ เร่งเปลี่ยนท่อประปาใหม่ ทั่วพื้นที่ 3,000 กิโลเมตร

จาการประกาศแผนดำเนินการปี 2562 ของ การประปานครหลวง ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” ว่า มีนโยบาย 3 ด้านหลัก คือ

1. Change for Better Life 
เร่งปรับเปลี่ยนท่อประปาใหม่กว่า 3,000 กิโลเมตร ภายในปี 2564 ทดแทนท่อประปาใกล้ครบอายุการใช้งานและเสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่ว เพื่อให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำด้วยแรงดันที่ดีขึ้น ประชาชนมีน้ำประปาใช้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำ เพื่อซ่อมท่อประปาบ่อย ๆ ตลอดจนช่วยลดปัญหาจราจรที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการซ่อมท่อประปาได้ โดยในปี 2562 จะดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาขนาด 100-300 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยแบริ่ง เป็นต้น

2. Change for Better Service
โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มาติดต่อขอใช้บริการ  , ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพิ่มความสะดวก สบาย และปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) , เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมที่ เดอะมอลล์ บางแค , ปรับรูปโฉม MWA onMobile “แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา” ให้ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน ทั้งการติดตั้งประปาใหม่ รายละเอียดใบแจ้งค่าน้ำประปา จ่ายค่าน้ำประปาได้ทั้งผ่านบัตรเครดิตและสแกน QR Code ได้สูงสุด 2 เดือน ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น

3. Change for Better Giving

บริหารจัดการและดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ทุกคนในองค์กร ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายของ กปน. เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน โดยจัดให้มี
-การลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
-ขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน.
-จัดวันพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. “Stakeholders Day” เพื่อรับฟังการดำเนินงานของ กปน. และร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. และนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้แก่ โครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างและการบำรุงรักษางานประปา , โครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำฯ” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนต้นน้ำ , โครงการ “เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” สนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นติวเตอร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง และโรงเรียนบ้านห้วยเสือ จ.กาญจนบุรี  , โครงการ “ริมคลองประปาน่าอยู่” ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียนหรือชุมชนบริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก รวม 4 แห่ง

และล่าสุดดำเนินตามนโยบายข้อที่ 1 Change for Better Life เปลี่ยนท่อประปาใหม่ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร ภายในปี 2564 ทดแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วได้  และเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพง่ายขึ้นของนโยบายนี้ จึงทำคลิปโฆษณาร่วมกับ เบ๊นอาปาเช่ และ คุณแม่ เพื่ออธิบายว่า เมื่อเปลี่ยนท่อประปาใหม่แล้ว ดีกว่าอย่างไร?

  • ประชาชนจะมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เพิ่มความสุขให้ประชาชนด้วยน้ำประปาที่ไหลแรงขึ้น ไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาบ่อย ๆ
  • ลดปัญหาการจราจรติดขัด ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการซ่อมท่อประปาได้
  • ลดอัตราการแตกรั่ว ที่ทำให้เกิดน้ำสูญเสียเป็นจำนวนมาก
  • เสริมความมั่นคงของน้ำประปา สาธารณูปโภคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหลักที่สำคัญของประเทศให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การประปานครหลวง มุ่งหวังให้ประชาชนได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการช่วยลดน้ำสูญเสีย ใส่ใจในการรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอในอนาคต เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน

 

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม