การศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิต พานาโซนิค เดินหน้ามอบทุน ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต [PR]

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย เดินหน้ามอบทุนการศึกษา ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต (Panasonic Future Gear Scholarship) แก่น้องนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นทุนที่สนับสนุนจนจบระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องตลอดปี และสนับสนุนการเรียนภาษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่า 1,350,000 บาท  ทั้งนี้เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของชีวิต เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

- Advertisement -

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย กล่าวว่า พานาโซนิคมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคม เรามีนโยบายในการพัฒนาคน ก่อนที่จะพัฒนาสินค้า โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์  7 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)  และ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)  นอกจากนี้  นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนภาษาที่สนใจเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเองอีกด้วย   และจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ แล้ว ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษา ทั้ง 10 คนเข้ามาเป็นครอบครัวพานาโซนิคของเรา 

ด้าน นางสาวอรทัย ครุฑหุ่น  นายโชคอนันต์ แก้วกัลยา และ นายสิรคุปต์ บัวเขียว นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เมื่อเรียนจบจะนำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวสิริกร สาวสวรรค์ สาขาวิศวกรรมเคมี และ นายนิฟารุก หะยีวาเงาะ จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่างรู้สึกดีใจ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างพานาโซนิค ที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย โดยให้สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเพื่อให้คุ้มค่ากับทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ 

นายนรินทร์ ปั้นทอง และ นายพันธวิศ จินดาวัฒน์   นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ขอบคุณพานาโซนิคมากๆ นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาตลอด ปี แล้ว ยังดีใจที่ได้ทุนเรียนภาษาเพิ่มเติม เพราะปัจจุบันนี้ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เช่นกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกเราแน่ๆ ครับ”

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกชกร เข็มทองหลาง นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเคมี  และ นางสาวชนิกานต์ แก้วทอง  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  กล่าวว่า “พวกเราดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาจากพานาโซนิค เพราะนอกจากจะเป็นอีกกำลังใจให้เราตั้งใจเรียนแล้ว เราคิดว่าทุนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว พวกเราจะตั้งใจเรียน และเมื่อเรียนจบจะนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ทำงานตอบแทนพ่อแม่ และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป”

ด้านนายชิตวร อักษร  นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า “ขอขอบคุณพานาโซนิคที่มอบทุนการศึกษาให้ผม นับเป็นโอกาสดีๆ ในชีวิต ผมจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่ และอยากฝากถึงน้องๆ รุ่นต่อไป หากว่าอยากได้รับทุนการศึกษาเหมือนพวกเราก็ขอให้ตั้งใจเรียนและติดตามข่าวสารได้ เพราะเป็นทุนพานาโซนิคนี้ จัดขึ้นทุกปี”