เชลล์ แต่งตั้งรองประธานกรรมการประจำประเทศไทย [PR]

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายปนันท์ ประจวบเหมาะเข้ารับตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ดูแลงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์และการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเข้ามาสานต่อภารกิจและความสำเร็จจากนายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ซึ่งครบวาระการบริหารงาน มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

- Advertisement -

นายปนันท์กล่าวในโอกาสได้รับตำแหน่งว่า “ผมภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในโอกาสที่ได้ดูแลรับผิดชอบการบริหาร
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งรัฐกิจสัมพันธ์และการเงิน สำหรับเชลล์ ประเทศไทย บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคต การเข้ามารับผิดชอบงานในฐานะรองประธานฯนับเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือของทุกฝ่ายผ่านแนวทางการส่งมอบพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆมุ่งเน้นการสร้างและรักษาพันธมิตรธุรกิจร่วมกับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิด เติมสุขให้ทุกชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของเชลล์ ประเทศไทย”

นายปนันท์มีประสบการณ์การทำงานกับเชลล์มานานกว่า 24 ปี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนงานที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน การขายและการตลาด รวมถึงการบริหารงานบุคคลทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากการเข้ารับตำแหน่งใหม่นี้ นายปนันท์ยังคงดำรงตำแหน่งเดิม คือ กรรมการบริหารฝ่ายการเงิน ควบคู่กันไปด้วย