รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่และลำพูน ติดตามโครงการด้านพลังงานในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน [PR]

 

- Advertisement -

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทาง ตรวจราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านพลังงานในการสนับสนุนการพัฒนา ชุมชนในที่ต่างๆ ดังนี้

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ได้เยี่ยมชมการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และระบบผลิตไฮโดรเจนควบคู่กันของบ้านผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งพลังงานที่ผลิตได้ จะนำมาใช้ในบ้านพักอาศัยทั้งหมดโดยมาจากการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน และเมื่อมีไฟฟ้าเหลือใช้จะมาผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าเมื่อไม่มีแสงแดด ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงและพึ่งพาตนเองได้ 100% รวมถึงการมีระบบแบตเตอร์รี่มาช่วยสำรองไฟฟ้า

ตามด้วยความก้าวหน้าของการใช้แนวคิดการอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม (Energy Conservation by Using Whole School Approach) ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล  Thailand Energy Awards 2018 ประเภทสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนดีเด่น ที่นำการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ของครูที่จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างจิตสำนึกที่ดีขยายไปยังชุมชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน เช่น โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โครงการชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 การจัดนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ห้องเรียนสีเขียว ที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ด้านพลังงานอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการต้นแบบไมโครกริดในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านผาด่าน จ.ลำพูน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เนื่องจากชุมชนบ้านผาด่านตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงไม่สามารถปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้ามาในชุมชนได้ ดังนั้น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบไมโครกริด ขนาด 102 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอร์รี่แบบลิเทียม (Lithium Ion Battery) ขนาดความจุ 307.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง และขนาด 19.8 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอร์รี่เหลว (Flow Battery) ขนาดความจุ 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 160,351 กิโลวัตต์ เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ปี 2561 ในวงเงินลงทุนกว่า 40 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ช่วยให้ชุมชนบ้านผาด่านมีไฟฟ้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ สร้างรายได้ให้ชุมชนในการประกอบอาชีพจากการทอผ้าที่ทำได้ในเวลากลางคืนเพิ่มขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนกว่า 542 คน จาก 184 ครัวเรือน