โครงการใหม่ JUMC NOW ต่อยอดธุรกิจขั้นสุดสำหรับ “ผู้บริหารยุคใหม่” ฝ่ากระแส Disruption

ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในการทำงาน รวมถึงการทำธุรกิจเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีและความคิดของคนรุ่นใหม่ๆ ในโลกนี้ต่างมองเห็นโอกาสในการที่จะช่วยแก้ปัญหา และย่นระยะเวลาในการดำเนินชีวิตให้รวดเร็วสะดวกสบายขึ้น ดังที่เกิดขึ้นมาแล้ว และทุกคนต่างประสบอยู่ทุกวันนี้ ทำให้การแข่งขันในโลกธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนต่างทยอยปรับเปลี่ยน ทั้งนี้หากเราเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้เรารักษาและพัฒนางาน หรือธุรกิจของเราไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

- Advertisement -


โครงการ JUMC สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับ JUMC NEXT และ JUMC NOW ล่าสุดเปิดตัว JUMC NOW โครงการใหม่ที่เน้นการอบรมที่เข้มข้นด้วยประสบการณ์จริงของวิทยากรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ในงานหรือธุรกิจของตัวเอง รวมถึงการดูงานในธุรกิจสมัยใหม่ที่ได้รับความสนใจ และเชื่อถือในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม ในการที่จะเข้าใจถึงความคิดแนวทางการทำงานของคนรุ่นใหม่ เพื่อที่จะสามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่าน(Transformation)ในกระแสแห่งการถูกแทรกแซง (Disruption) ในโลกปัจจุบัน(NOW) และอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยความสนุก (FUN) ในการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ (Networking) ที่ดีระหว่างผู้เรียน วิทยากร รวมถึงกรรมการโครงการ และเพื่อต่อยอดความคิดในการทำงาน(Future)พัฒนาไปสู่มิตรภาพ (Friendship) ที่ยั่งยืนต่อไป

รูปแบบการเรียนจะแบ่งเป็น 5 ส่วน

-การบรรยายจากวิทยากรรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ เป็นผู้รู้จริง ทำจริงในแต่ละสาขามาแลกเปลี่ยนด้วยความเป็นกันเอง

-การเรียนแบบทดลองทำจริง(D.I.Y)ในการอยู่กับโลกปัจจุบัน และบุคคลรอบข้าง อย่างมีความสุข

-การเยี่ยมชมธุรกิจร่วมสมัย และฟังการบรรยายโดยผู้บริหารรุ่นใหม่

-การแบ่งกลุ่ม เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ได้งานที่เป็นประโยชน์ต่อกัน

-การทัศนศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียน รวมถึงศึกษาดูงาน และไอเดียสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

โดยหลังจากทั้ง 5 รูปแบบการเรียนแล้ว ผู้อบรมจะสามารถต่อยอดความคิดในการทำงาน การทำธุรกิจหรือความเป็นอยู่ด้วยความเข้าใจปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในอนาคตได้ด้วยความสำเร็จและมีความสุข

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. อายุไม่น้อยกว่า 38 ปี
 2. เปิดใจ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 3. เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
 4. การเข้าอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ธุรกิจ รวมถึงสังคมรอบข้าง

รูปแบบการจัดอบรม

 • Course Orientation & Ice breaking การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 • การบรรยาย โดยวิทยากรรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆ
 • การเยี่ยมชมและฟังบรรยายจากกิจการยุคใหม่
 • การแบ่งกลุ่ม
 • ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
 • ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาอบรม

 • รับสมัคร และนัดสัมภาษณ์  19 ตุลาคม 2561– 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระยะเวลาโครงการ 10 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2562
 • ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม (2วัน1คืน) 23-24 มีนาคม 2562
 • ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศสาธารณรัฐโครเอเชีย (7 วัน 6 คืน พักโรงแรม 4 คืน) 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายโครงการ JUMC NOW

 • ท่านละ79,000บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • รวมค่าสถานที่อบรม และอาหาร
 • รวมค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก ในประเทศ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ สาธารณรัฐโครเอเชีย

 • ท่านละ75,000 บาท
 • รวมค่าเดินทาง วีซ่า อาหาร และที่พัก โรงแรม 4 ดาว 4 คืน
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม12,000บาท

สถานที่อบรมและดูงาน

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์
 • องค์กรธุรกิจยุคใหม่

ติดต่อโครงการ JUMC NOW