“SYS” รับรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 61 ได้รับยกย่องเป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวของไทย [PR]

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ รับ “รางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561” จาก นางกุลณี อิศดิศัย (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็น 1 ใน 3 องค์กรที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบธุรกิจสีขาว เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจให้แก่องค์กรอื่นต่อไป สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใช้เกณฑ์การพิจารณารางวัลอย่างเข้มข้นตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า โดยจัดพิธีมอบขึ้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ  นี้

- Advertisement -