ฟ้าผ่า CEO นกแอร์ “ปิยะ ยอดมณี” โบกมือลาตำแหน่ง หลังจากทำงาน 11 เดือน

 

- Advertisement -

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOKAIR) เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้อนุมัติตามความประสงค์ของนายปิยะ ยอดมณี ที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561

นับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นระยะเวลา 11 เดือน ของนายปิยะ ยอดมณี ได้ทุ่มเทการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทตามที่วางไว้โดยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอันเห็นได้จากผลดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การบริหารการจัดการด้านความตรงต่อเวลา (On Time Performance) สูงถึง 88% ในเดือนกรกฎาคม 2561 ประกอบกับนายปิยะ ยอดมณี เห็นว่าขณะนี้บริษัทมีการแต่งตั้งผู้บริหารสายงานต่างๆ ครบทุกตำแหน่งแล้ว นายปิยะ ยอดมณี จึงได้ตัดสินใจลาออก และเชื่อมั่นว่าทีมบริหารที่มีอยู่จะสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จต่อไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กล่าวต่อว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อนกแอร์เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายปิยะ ยอดมณี ต่อไป เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตและแข่งขันได้สมกับที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2561 ( Best Low-Cost Airline in Thailand 2018 by SKYTRAX World Airline Awards)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศแต่งตั้ง คุณประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เพื่อดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคุณประเวช มีประสบการณ์การทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทเป็นเวลา 11 เดือน

ประวัติ คุณประเวช องอาจสิทธิกุล                                                                          

การศึกษา:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems, และสาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา
 • Designated Charted Bank Auditor (CBA), #3167, Aug. 87 and Designated Charted Bank EDP Auditor, #898, Nov.90. Bank Administration Institute, Chicago, U.S.
 • ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำเร็จหลักสูตรบริหารอาวุโสระดับสูง (ASEP-4) นอร์ทเวสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ (Kellogg)

การทำงานปัจจุบัน:

 • กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภากาชาดไทย
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาเตอร์ดไทย จำกัด

 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

การทำงานในอดีต:     

–    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 • ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย
 • CFO ธนาคารเจพี มอร์แกนเชส สาขาประเทศไทย
 • ผู้ตรวจสอบกิจการภายในธนาคารแห่งบอสตัน มลรัฐแมสสาชูเสตต์ สหรัฐอเมริกา
 • ผู้ตรวจสอบกิจการภายในธนาคารแห่งนิวแฮมชียร์ มลรัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา
 • คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • คณะกรรมการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 • คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
 • คณะกรรมการวิชาชีพนักบัญชี กระทรวงพาณิชย์