เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาณเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) [PR]

ดร. จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), คุณชิมิ พุนโช เลขานการเอกสถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย, ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการบริหารงานกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย, รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

- Advertisement -

ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำเทศไทย พร้อมด้วย คุณชิมิ พุนโช เลขานุการเอกสถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืน

โดย รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC นำชมบริเวณต่าง ๆ ทั้งนี้เอกอัครราชทูตได้หารือถึงเรื่องการสร้างสุขภาวะที่ดีภายในอาคารผ่านเทคโนโลยีที่ควบคุมระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดตามมาตรฐานของ WELL Building Standard ซึ่งได้ดำเนินการที่ศูนย์ RISC โดยมีดร. จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ RISC ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ที่ปรึกษาศูนย์ RISC ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการบริหารงานกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทแม่ของ MQDC ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด