EXIM BANK ตอกย้ำที่ปรึกษาด้านการส่งออก จับอินไซต์ทำอย่างไร “ส่งออกแล้ว ได้เงินแน่นอน”

การส่งออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าการค้าขาย นอกเหนือจากตลาดในประเทศไปยังกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากทั่วโลก แต่การส่งออกเป็นการค้าขายระหว่างผู้ขายคนไทยกับผู้ซื้อในอีกประเทศ ซึ่งแตกต่างกันทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม สกุลเงิน และความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสาร ผู้ประกอบการหลายรายจึงไม่มั่นใจที่จะเริ่มต้นส่งออก เพราะกลัวจะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ได้ และอีกประการหนึ่งคือ ไม่มีเงินทุนจะซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้าส่งออก ด้วยเหตุนี้ SMEs  ไทยหลายรายจึงเสียโอกาสทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งๆ ที่ศักยภาพของเรามิได้น้อยหน้าชาติใดในโลก สินค้าไทยคุณภาพดี มีเอกลักษณ์และความปราณีตที่ลูกค้าทั่วโลกต้องการ

- Advertisement -

จากอินไซต์ดังกล่าว EXIM BANK หรือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จึงได้หยิบสิ่งเหล่านี้มาเป็นแก่นความคิดหลัก เพื่อทำการสื่อสารโดยตรงไปยังผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง ผ่านการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ เพื่อสร้าง Awareness ในฐานะผู้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศให้เร่งบุกตลาดส่งออกแบบเต็มสูบ

EXIM BANK ชูบทบาทพร้อมช่วยเหล่านักรบเศรษฐกิจในการบุกตลาดโลกอย่างเต็มกำลัง ทั้งการให้คำปรึกษาและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้กล้ารับ Order ลูกค้าต่างชาติ และเริ่มต้นส่งออก รวมทั้งให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า ด้วยบริการประกันการส่งออก ช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้ส่งออกไทย ส่งออกแล้ว ได้เงินแน่นอน เพื่อลดความกังวลของผู้ประกอบการซึ่งเป็นอินไซต์สำคัญที่ทางธนาคารค้นพบ จึงไม่ลืมที่จะตอกย้ำ Key Message ของโฆษณาชิ้นนี้ที่ว่า

เรื่องส่งออก ต้องปรึกษาเรา เพราะเราคือ EXIM BANK ธนาคารเพื่อการส่งออก…ของคนไทย

เนื้อหาโฆษณาชิ้นนี้ EXIM BANK ประกาศตัวพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยมีความพร้อมด้านเงินทุนและขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคส่งออกของประเทศได้ มี EXIM BANK ให้คำปรึกษาทั้งด้านการเงิน โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจาก EXIM BANK ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโอกาสและทิศทางการค้าระหว่างประเทศ ช่วยให้ SMEs ไทยมองเห็นโอกาส เข้าใจขั้นตอนการส่งออก และรู้จักใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารจัดการธุรกิจส่งออก เพื่อเสริมกำลังทัพให้ SMEs ไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก และประกอบธุรกิจส่งออกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ผู้ส่งออก SMEs ไม่ต้องกังวล แม้จะส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ หรือผู้ซื้อกลุ่มใหม่ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย แต่มีโอกาสอีกมากเปิดกว้างอยู่อีกมากท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือปัญหาการเมืองทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศก็ตาม

นอกจากการสนับสนุนทุนและความรู้ต่างๆ  EXIM BANK ยังเข้ามาช่วยแบกรับความเสี่ยง ด้วยการทำหน้าที่เป็นองค์กรรับประกันความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการ กรณีไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากการส่งออก เพื่อคลายความกังวลใจของผู้ส่งออกโดยเฉพาะ SMEs เพื่อให้ไปโฟกัสกับการขยายหรือพัฒนาธุรกิจ เพื่อเอาชนะคู่แข่งจากประเทศต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และกล้าที่จะรับออร์เดอร์ใหม่ๆ จากต่างประเทศที่จะเข้ามาเรื่อยๆ เพื่อเป็นการรุกตลาดส่งออกอย่างจริงจัง เพราะมั่นใจว่า ถ้า EXIM BANK ช่วยรับประกัน เมื่อส่งออกแล้ว จะต้องได้เงินแน่นอน

นอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างสอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ในฐานะหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นโครงสร้างที่เข้มแข็งสำหรับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป