HomeBrand Move !!นครชัยแอร์ ปั้น “สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง” ชูความเชี่ยวชาญด้านงานบริการสู่ความยั่งยืน

นครชัยแอร์ ปั้น “สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง” ชูความเชี่ยวชาญด้านงานบริการสู่ความยั่งยืน

แชร์ :

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่นครชัยแอร์เป็นผู้นำด้านการขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ด้วยระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานพร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจของบริษัทฯ โดยเมื่อปี 2547 ได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง รองรับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรภาคการขนส่ง ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ซึ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่งทำหน้าที่ค้นหาและจัดทำหลักสูตรในการจัดอบรมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ หัวใจของการทำธุรกิจของ นครชัยแอร์  ซึ่งถือว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด การพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อส่งเสริมด้านทัศนคติ มุมมองการทำงานอย่างมีความสุข และได้เป้าหมาย เป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่งแบ่งเป็นบุคลากรในบริษัทฯ ในปี 2558 ผ่านการอบรมจำนวน 1,312 คน จากพนักงานทั้งหมด 1,440 คน และในปี 2559 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 1,342 คน จากพนักงานทั้งหมด 1,478 คน บริษัทฯตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% ของพนักงานทั้งหมดในทุกๆปี และในปีปัจจุบันมีพนักงานเข้าอบรมไปแล้วไม่น้อยกว่า 50% ของพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และหลักสูตรเพื่อความเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน เพิ่มทักษะการทำงาน เช่น หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ เทคนิคการขับรถปลอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (จัดอบรมพนักงานขับรถทุกคน), หลักสูตรเพื่อการสร้างมาตรฐานพนักงานต้อนรับบนรถ การบริการที่เหนือชั้น (จัดอบรมพนักงานต้อนรับบนรถทุกคน), หลักสูตรเพื่อความเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน เช่น ช่างซ่อมบำรุง (อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ผู้ผลิต ฯลฯ) นอกจากนั้น นครชัยแอร์ ยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ และเอกชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หน่วยงานต่างๆมากกว่า 23 หน่วยงาน อาทิเช่น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 31 ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ กลยุทธ์ความปลอดภัยในการดำเนินงานขนส่ง และอีก 16 หน่วยงาน เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด อาทิ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง (นบก)” รุ่นที่ 12 เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ นวัตกรรมการให้บริการ (เป็นสถิติตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปัจจุบัน)

คุณเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อว่า นครชัยแอร์ ภูมิใจที่มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางด้านการขนส่ง และยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อสาธารณะ เนื่องจากบุคลากรเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับนครชัยแอร์ ได้ที่ Facebook Page นครชัยแอร์ สามารถจองตั๋วผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้ที่ NCA Social Booking ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair หรือผ่าน Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official (Messenger) และ Call Center 1624 ตั้งแต่เวลา 06:00 – 23:00 น.ทุกวัน


แชร์ :

You may also like