Tag: Transportation

ผ่าอนาคต “อสังหาฯ-คุณภาพชีวิตคนไทย” ปี 2570 เมื่อกรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้า 11 สาย 297 สถานี

นับตั้งแต่กรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้าบีทีเอสเมื่อปี 2542 ต่อมารถไฟฟ้าใต้ดินเปิดให้บริการในปี 2547 จากวันนั้นที่ยังกระจุกตัวอยู่ใจกลางเมือง วันนี้เส้นทางรถไฟฟ้าเริ่มขยายออกรอบนอกเมือง และคาดการณ์ว่าในปีนี้ กรุงเทพฯ จะมีรถไฟฟ้า 5 สาย 87 สถานี รวมระยะทาง 121.6 กิโลเมตรสิ่งที่มาพร้อมกับการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า คือ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเมือง และตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยทำเลตามแนวรถไฟฟ้ากลายเป็นทำเลทอง ยิ่งใจกลางเมือง เป็นทำเลทองฝังเพชรที่นับวันราคาที่ดินมีแต่จะพุ่งขึ้นมหาศาล ทั้งยังเปลี่ยนวิถีชีวิต...

นครชัยแอร์ ปั้น “สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง” ชูความเชี่ยวชาญด้านงานบริการสู่ความยั่งยืน

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่นครชัยแอร์เป็นผู้นำด้านการขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ด้วยระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานพร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจของบริษัทฯ โดยเมื่อปี 2547 ได้จัดตั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง รองรับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรภาคการขนส่ง ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ซึ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่งทำหน้าที่ค้นหาและจัดทำหลักสูตรในการจัดอบรมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ หัวใจของการทำธุรกิจของ นครชัยแอร์ ...
- Advertorial -