ขอแนะนำ..หนังสือ New Heart New World 3 : หัวใจตื่นรู้ [PR]

%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จากัด ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ขอแนะนาหนังสือเพื่อการตื่นรู้เล่มแรกของเมืองไทย “New Heart New World 3: หัวใจตื่นรู้”

New Heart New World 3 : หัวใจตื่นรู้ (เขียนโดย ธรากร กมลเปรมปิยะกุล และณัฐนภ ตระกลธนภาส) เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านหันมาสนใจในการรู้จักตัวเอง ค้นหาความหมายของชีวิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง ผ่านเส้นทาง 7 ลาดับขั้นของการตื่นรู้ที่เป็นสากล เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง ทั้งนี้ ภายในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งลาดับเป็น 7 ขั้นตอน 7 สี เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นเชิงรูปธรรม สามารถสารวจตรวจสอบระดับจิตของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และจะยกระดับจิตใจได้อย่างไรบ้าง

- Advertisement -

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เคล็ดไทย จากัด ในราคาเล่มละ 240 บาท วางจาหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อออนไลน์ http://www.kledthai.com/consignment-book-119/religion-philosophy/9786163930552.html

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/newheartnewworld