สสวท.โปรโมทโครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool’ คลังอีบุ๊คอ่านฟรีทุกวัน 24 ชั่วโมงสำหรับทุกคน [PR]

4

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool’ เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ค) ผ่านเว็บไซต์ IPST Learning Space (http://learningspace.ipst.ac.th) หรือ       ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.
   สื่อทั้งหมด ได้แก่ อีบุ๊คและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ บนเว็บไซต์ IPST Learning Space ผ่านการคัดกรองคุณภาพด้านวิชาการ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยภาพกราฟิก วิดีโอคลิป แอนิเมชัน และการทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียน และ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

- Advertisement -

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า เยาวชนในปัจจุบันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มี    สื่อหลากหลายประเภท และเทคโนโลยีก็เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของคนวัยนี้     ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ชื่นชอบเทคโนโลยี ดังนั้น อีบุ๊คจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ ดร.พรพรรณกล่าว นอกจากนี้เรายังตระหนักดีว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดในการเรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการต่างๆ ได้แตกต่างกัน อีบุ๊คของเราจึงออกแบบให้มีสื่อหลากหลาย ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความถนัดของแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมีสีสัน สนุกสนาน และน่าสนใจยิ่งขึ้น”

IPST Learning Space นั้นประกอบด้วย 6 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน์ ระบบชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบคลังสื่อดิจิทัล หรือ Digital Media System ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอน และอีบุ๊คกว่า 134 เล่ม    อีบุ๊คเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่ครูผูสอนสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและเพิ่มระดับการเรียนรู้ของนักเรียน  ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนในห้องเรียนมากขึ้น และสามารถกลับไปทบทวนหรือค้นคว้าด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังสามารถใช้อีบุ๊คเป็นเครื่องมือในการช่วยสอนการบ้านให้บุตรหลานได้ ส่วนบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้ตามความสนใจทุกเมื่อ ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดร. พรพรรณกล่าว  นอกจากนั้น สสวท. ยังให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้งานแบบออฟไลน์ด้วย

“โครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool’ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ IPST Learning Space และเมื่อนักเรียนได้ทดลองใช้งานแล้วพบว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจ ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไป    สู่การต่อยอดความรู้   สร้างสรรค์นวัตกรรม   และพัฒนาไอเดียใหม่ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและประเทศชาติต่อไป” ดร. พรพรรณ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนั้น สสวท. ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จำนวน 28 เรื่อง และจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งอนาคตจะมีการรวบรวมไว้ในระบบคลังสื่อดิจิทัลของ สสวท. ต่อไป

อีบุ๊คของสสวท. จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามรายวิชาและระดับชั้น สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีบุ๊ค ของสสวท. กรุณาติดตามได้ที่ www.facebook.com/IPSTLearningSpace.