8 เรื่องนักการตลาดต้องรู้ในยุค O2O เชื่อมโยงลูกค้าจากออนไลน์มาสู่ออฟไลน์