“เอส” ขายแบรนด์ให้ไทยเบฟ 1.5 พันล้าน

est โคล่า

นายสมชาย บุลสุข ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสุข (SSC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ รายการขายเครื่องหมายการค้า “เอส” (est) โดยมีเงื่อนไขระหว่างบริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) กับบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (รายการ Conditional Sale) มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 1,560,000,000 บาท

- Advertisement -

ปัจจุบัน เกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกงและบริษัทฯถือหุ้น 100% เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “เอส” โดยบริษัทเกรท แบรนด์ ลิมิเต็ด ได้อนุญาตให้บริษัทฯใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับการผลิต การตลาดและการขาย การโฆษณา และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโคล่า และเครื่องดื่มอัดลมอื่น ๆ ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท

อนึ่ง ผู้ซื้อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด คือบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ซึ่งถือหุ้น 100%

บริษัทได้เปิดตัวเครื่องหมายการค้า “เอส” ใน พ.ย.55 และใช้เครื่องหมายดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 24 เดือน ทั้งนี้ ณ สิ้นส.ค.57 “เอส” มีส่วนแบ่งทางการตลาด 12% ของตลาดเครื่องดื่มอัดลมทั้งหมด มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 1,560,000,000 บาท พิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ที่เหมาะสม 3 วิธีแล้ว โดยสรุปว่าวิธีพิจารณาจากรายได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการประเมิน โดยมีระยะเวลาการชำระเงิน 3 ปี พร้อมเงื่อนไขในการชำระเงิน

ในการขายแบรนด์ครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถใช้เงินไปในการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถที่สูงสุดในการขายและการจำหน่าย ในขณะที่ยังคงรับผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องหมายการค้า “เอส” อยู่ต่อไป โดยไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินลงทุนจำนวนมากในการสร้างแบรนด์ เอส แต่อย่างใด และบริษัทจะใช้เงินที่รับจากการขายครั้งนี้เป็นทุนในการดำเนินงานและใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของกิจการ

 

Partner : ประชาชาติธุรกิจ