ad:tech โรดโชว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรก กรุงเทพฯ 9 พ.ค. นี้ [PR]

 

 adtech-asean-2014-16

- Advertisement -

ดีเอ็มจีอีเวนท์ (dmg events) ผู้นาด้านการจัดประชุมและงานนิทรรศการสาหรับการตลาดในยุคดิจิตัลระดับโลก ได้เปิดตัวกิจกรรมโรดโชว์ ad:teach Southest Asia ขึ้นเป็นครั้งแรกในสามเมืองใหญ่ ได้แก่  กรุงจาร์กาตาร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 กัวลาลัมเปอร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกรุงเทพมหานครในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยการโรดโชว์ครั้งนี้ถือเป็นการนาร่องก่อนการรีแบรนด์ระดับภูมิภาคของ “แอดเทค อาเซียน 2014” ผู้นำด้านงานอีเวนท์เพื่อการตลาดแบบดิจิตอลระดับภูมิภาค ซึ่งจะจัดงานอีเวนท์ขึ้นในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 นี้ที่ประเทศสิงคโปร์

จากการผสมผสานการตลาดยุคดิจิตอลและการโฆษณาเข้าด้วยกันนั้นทาให้ แอดเทค อาเซียน ad:tech asean กลายเป็นผู้นำด้านรูปแบบของการผสมผสานและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ก้าวหน้า เพื่อผู้ประกอบการด้านการตลาดในยุคดิจิตอลมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในการจัดประชุม จึงทำให้มีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคนในทุก ๆ ปี โดยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทยมีจานวนของผู้เข้าร่วมสูงที่สุด

สำหรับปีนี้ได้นำเสนองานโรดโชว์ภายใต้แนวคิด “การตลาดในโลกดิจิตัล” (Marketing in a Digital World) อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของจานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมดมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ 9.4 เปอร์เซ็นต์ของจานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมดมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทาให้กรุงจาการ์ตา กรุงเทพฯ และกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่เหมาะสมที่สุดในการจัดงานโรดโชว์ เพราะทั้งสามเมืองนี้เปรียบเสมือนแรงผลักดันหลักในสังคมออนไลน์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจานวนประชากรสังคมออนไลน์ทั้งสิ้น 62 ล้านคน และด้วยงานด้านดิจิตัลที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้มานานว่าทศวรรษ

คุณจูเลีย กวาน, ผู้จัดการทั่วไปของดีเอ็มจีอีเวนท์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ทุกๆปี เราเห็นบริษัทใหม่ๆถือกำเนิดขึ้นจากงานประชุมของแอดเทค ด้วยแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดในระดับที่สูงบวกกับการเปิดตัวงานโรดโชว์ครั้งนี้ เราจึงหวังว่าภาคส่วนต่างๆจากอุตสาหกรรมจะเข้าร่วมงานและช่วยนาเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในประเทศต่างๆ ที่เราจัดงานได้อย่างแท้จริง ”

“ประเทศไทยนั้นถือว่าก้าวล้าหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในแง่ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานและมั่นคง โดยมีจานวนผู้ใช้เฟสบุ๊คมากถึง 24 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นถึง 33 เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาเพียง 3 เดือนในปี พ.ศ. 2556 ในขณะที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีกลุ่มคนที่เรียกได้ว่าเป็น “คนสายพันธุ์ดิจิตอล” คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงอันดับที่ 4 ของโลกคือมากกว่า 3.9 ล้านคน นี่จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของนักการตลาดในการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยมุ่งเน้นไปในด้านดิจิตอลในปี 2557 นี้ ที่เน้นเจาะกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆอีกด้วย”

ภายในงานโรดโชว์ครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจานวนมากได้ตอบรับเข้าร่วมงานของแอดเทค 2014 โดยมีหัวข้อหลักในการบรรยาย อาทิเรื่อง โทรศัพท์มือถือ, สังคม, ข้อมูลเชิงลึกและสถิติ, การวัดผลและการวิเคราะห์, วีดีโอ, ความสามารถ, การทำการตลาดโดยใช้เนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย, การดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการตลาดและการสร้างเรื่องราวในทางการตลาด, การทำให้เรื่องดิจิตอลเป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น, การเจาะข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น , ระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานออนไลน์และออฟไลน์ และกรณีศึกษาของแบรนด์ต่างๆ

สาหรับคณะที่ปรึกษาสำหรับงาน โรดโชว์ในแต่ละเมืองได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนในงานอีเวนท์ต่างๆ โดยจะเป็นการรวมตัวของผู้แทนอุตสาหกรรมชั้นนาในประเทศนั้นๆ ได้แก่

กรุงจาการ์ตำ: Anand Tilak (หัวหน้า Facebook ประเทศอินโดนีเซีย), Damon Hakim (ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RED Comm ประเทศอินโดนีเซีย), Daniel Tumiwa (ประธานผู้บริหารอีคอมเมิซซ์สายการบิน Garuda, Edi Taslim (หัวหน้าแผนกดิจิตัล Pt. Kompas และ Italo Gani (ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Adskom)

กัวลาลัมเปอร์: Andreas Vogiatzakis (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Omnicom Media Group Malaysia) Jordan Khoo (ประธานผู้บริหาร APAC SIZIMEK), Matthew Zaheen (หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google) Mitsuru Kikunaga (หัวหน้ากลุ่มดิจิตัลสายการบิน AirAsia)

กรุงเทพมหำนคร: ณธิดา รัฐธนาวุฒิ (กรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com), พอล ศรีวรกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาค aCommerce), ศิวัตร เชาวรียวงษ์(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร mlnteraction), วรรณี รัตนพล (ประธานกรรมการบริหาร IPG Mediabrands Thailand)

พันธมิตรของงำนแอดเทคอำเซียน 2014

รำยชื่อผู้ให้กำรสนับสนุนหลักทั้งหมด

ผู้จัดนิทรรศกำร: Computerlogy, Criteo, AT internet, eGenetic, MicroAd, Neverblue, Smaato และอีกจานวนมาก

สมำคมที่เข้ำร่วม : The Association of Small and Medium Enterprises (ASME), Direct Marketing Association of Singapore (DMAS) , Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO),Malaysian Advertising Association (MAA), SiTF, The Society of Publishers in Asia (SOPA) และอีกจำนวนมาก

พันธมิตรด้ำนสื่อมวลชน : AdAsia, Adlib, Adobo Magazine , Digital Mediabuzz, Singapore Business Review, Marketing Oops, South China Morning Post, TOPSEOs, Visibility Magazine และอีกจานวนมาก

พันธมิตรทำงกำรตลำดโซเชี่ยลแอนด์เสิร์ช : Happy Marketer

พันธมิตรอย่ำงเป็นทำงกำรด้ำนกำรสื่อสำร : Bite Global

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถเข้ำชมได้ที่ http://adtechbangkok.com/

 

****สำหรับแฟน Brand Buffet รับส่วนลดค่าเข้าสัมมนา ad:tech Bangkok  15% นำโค้ดด้านล่างไปใส่ในหน้า Register****

Promotion Code :   BK-PWUJASCQ

 

เกี่ยวกับแอดเทค (ad:tech)
ad:teach expositions, LLC เป็นผู้จัดงานประชุมและนิทรรศการระดับแนวหน้าสาหรับองค์กรด้านการตลาดทั่วโลก แอดเทคเคยจัดงานอีเวนท์ด้านการตลาดในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระดับโลกในเมืองนิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก ลอนดอน สิงคโปร์ โตเกียว คิวชู นิวเดลี บังคาลอร์ เมลเบิร์นและซิดนีย์ โดยแอดเทค ad:tech อยู่ในเครือ dmg :: events ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ในเมือง Dallas มลรัฐ Texas สาหรับข้อมูลรายชื่อ ผู้จัดนิทรรศการ นักพูด-บรรยาย อีเว้นท์และการประชุมที่จะเกิดขึ้น สามารถเข้าชมได้ที่ www.ad-tech.com