Home Breaking News ไทยพาณิชย์ประกาศกำไรสุทธิปี 2555 ที่ 40,200 ล้านบาท [PR]

ไทยพาณิชย์ประกาศกำไรสุทธิปี 2555 ที่ 40,200 ล้านบาท [PR]

scb bank
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการ ปี 2555  (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) มีกำไรสุทธิ 40,200  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 28.9%  จากปี 2554  ตอกย้ำความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจอย่างครบวงจรของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
ปัจจัยหลักขับเคลื่อนกำไรสุทธิที่ดีนี้มาจากการขยายตัวอย่างมากของสินเชื่อซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วถึง 19.7% ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากเบี้ยประกันชีวิต และรายได้จากการบริหารการเงินมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน  ด้านคุณภาพของสินทรัพย์แม้ว่าปรับตัวดีขึ้นมาก แต่ด้วยการดำเนินการด้วยความระมัดระวังธนาคารได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมอีก 4,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวถึงผลประกอบการปี  2555 ว่า  “ผลประกอบการของธนาคารสะท้อนถึงศักยภาพในการทำธุรกิจอย่างครบวงจรของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ความสามารถและความทุ่มเทของพนักงาน ตลอดจนความผูกพันของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการก้าวต่อไปในอนาคตนั้น  ธนาคารได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เตรียมพร้อมเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันที่สูงภายในประเทศ  และการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในระยะอันใกล้”

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  เพิ่มขึ้น 22.9% จากปี 2554   ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นถึง 19.7% จากปีก่อน   ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด  แม้ว่าต้นทุนจากการระดมเงินฝากจะเพิ่มขึ้นตามสภาวะการแข่งขันของตลาด ธนาคารสามารถรักษาระดับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 3.18% ผ่านการผสมผสานผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า สินเชื่อรถยนต์ยังขยายตัวอย่างมากถึง  45.9%  สินเชื่อเคหะเพิ่มขึ้น 21.3% และธุรกิจ SME  เติบโตถึง  25.5%  ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าตลาดรวมอีกด้วย
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย  เพิ่มขึ้น 15.3% จากปี 2554   มาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้สุทธิจากค่าธรรมเนียม  เบี้ยประกันชีวิต   และรายได้จากการบริหารการเงิน   ทั้งนี้  รายได้ที่เพิ่มขึ้นในระดับสูงของเบี้ยประกันชีวิต  ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย
ด้วยหลักความระมัดระวัง  ในปี 2555  ธนาคารได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติอีกรวม  4 พันล้านบาท  เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต   ในขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ  2.61%  ณ สิ้นปี 2554  มาอยู่ที่ระดับ 2.13%  ณ สิ้นปี 2555   ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจาก 127.1%  ณ สิ้นปี 2554  เป็น  144.8%  ณ  สิ้นปี 2555   
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  กล่าวว่า “ผลประกอบการที่ดีของปี 2555 นอกจากจะตอกย้ำถึงผลกำไรสุทธิที่แข็งแกร่ง   สินเชื่อที่เติบโตในระดับที่สูง และมีคุณภาพดีขึ้นแล้ว  ยังแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  และคุณภาพบริการที่ดีขึ้น  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่งให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน   ผลงานดังกล่าว   ยังแสดงถึงความพยายาม มุ่งมั่นของพนักงานของธนาคารที่จะร่วมกันผลักดันให้ธนาคารบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก ของประเทศ” 
 
SCB Announces Baht 40.2 billion Net Profit for 2012


Bangkok – Siam Commercial Bank announced its unaudited 2012 results and reported a net profit of Baht 40.2 billion, a 28.9% increase year-on-year. This announcement reflects the underlying strength of SCB’s banking franchise. The increase in net profit was attributed to robust loan growth of 19.7% in 2012 resulting in higher growth in net interest income, an increase in net insurance premium,  and higher net trading and FX income. Despite the continued improvement in loan quality, the Bank set aside additional prudential provision of about Baht 4 billion for future uncertainties.

Commenting on the record results, Dr Vichit Suraphongchai, Chairman of SCB’s Executive Committee, notes that “the results reaffirm the strength of SCB’s universal banking franchise together with the talent and spirit of its staff and the increasing loyalty of its growing customer base. Importantly, the Bank stands well positioned to face the competitive challenges that lie ahead in the volatile global macro-economic environment,  competitive domestic landscape and the emergence of the AEC in the near future”.
Net interest income increased by 22.9% over 2011 primarily as a result of the robust loan growth of 19.7% year-on-year and a larger component of higher yield loans. Although the cost of deposits increased in a very competitive marketplace the Bank was able to maintain its NIM at 3.18%.,  Much of the above-market loan growth was in the automobile (45.9%), housing (21.3%) and SME segments (25.5%).
Non-interest income increased 15.3% year-on-year as a result of solid growth in net fee and net insurance premium income and higher net trading and FX income. Of note was the significant growth in insurance premium resulting from meaningful market share gains.
During the year, the Bank set aside prudential provisions as a cushion for future uncertainties, in aggregate about Baht 4 billion. At the same time, the NPL level continued to decline and reached a new post-Asian economic crisis low of 2.13% at the end of 2012 from 2.61% at the end of 2011. As a result of higher provisions and declining NPLs the coverage level for NPLs has increased from 127.1% at the end of 2011 to 144.8% at the end of December 2012.
Khun Kannikar Chalitaporn, President the Bank, commented that the  “2012 results not only manifest record net profits, high growth and better loan quality but also the competitive edge of the Bank – competitive and innovative products with quality services to provide a compelling value proposition to a broad range of customers. Ultimately, the results underscore the collective efforts of our employees to make SCB the ‘Bank of Choice’ in Thailand for all its stakeholders”.

 

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม