Tag: Outward Mindset

Outward Mindset เปิดใจ – ปรับมุมคิด – เปลี่ยนเลนส์ แนวทางพาองค์กร “รอด”...

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) การผลักดันองค์กรและธุรกิจให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจากกระแสดิสรัปชั่นในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ การทำงานในรูปแบบ “เรา” กับ “เขา” ระหว่างแผนก (Silo Mentality) ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไปMr. Michael Lazan ,Senior Vice President จากสถาบันอาร์บิงเจอร์ (Arbinger Institute) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)...

‘ความขลังของใบปริญญาที่เริ่มถดถอย’ เมื่อ ‘ทักษะ’ บัณฑิตจบใหม่ใช้ไม่ได้จริงหน้างาน ช่องว่างที่ต้องเติมด้วยการ Reskill

เรื่องของ “การพัฒนาคน” ​ถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นพื้นฐานของทุกๆ การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติ โดยเฉพาะในยุคแห่งการเผชิญกับปัจจัยที่จะเข้ามา Disruption ได้จากรอบด้าน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ารากฐานสำคัญในการพัฒนาคนก็คือ เรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนา Skill ต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกแต่เป็นที่น่าตกใจว่า มาตรฐานของระบบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ​ในประเทศ​ ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการ ​โดยเฉพาะทักษะที่ภาคแรงงานต้องการนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสอนอยู่ในระบบการศึกษาตามปกติ ทำให้กลายมา​เป็นภาระขององค์กรต่างๆ ในการเทรนเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในแบบที่แต่ละสายงานต้องการช่องว่างระหว่าง Theory และ Practical...

“Outward Mindset” vs “Inward Mindset” ปรับมายด์เซ็ตแบบไหน ให้ชีวิตมีความสุข

อริสโตเติ้ล นักปราชญ์ ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human being is social animal)” เพราะมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้เพียงลำพัง แต่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และแต่ละชีวิตต่างก็ต้องการที่จะเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองอยู่เสมอทั้งนี้ หลายๆ คนจึงมักจะเลือกสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วย “เงิน” แต่เมื่อมองลึกลงไปถึงความต้องการของมนุษย์ การใช้เงินซื้อความสุขเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนถาวร เพราะเงินมีวันหมดไป แล้วอะไรคือ ตัวสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเอง หลายคนวิ่งตามหาความสุขจนหลงลืมไปว่า ความสุขหาง่ายๆ จากคนรอบข้างและสภาพแวดล้อมรอบตัวสอดคล้องกับ “ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการ”...