Tag: มีเดียอินเทลลิเจนซ์

Media Intelligence (MI) ปลื้มหนักกวาด 5 รางวัลสุดยอดมีเดียฯ MAAT Award 2018

เป็นประจำทุกปีสำหรับงาน MAAT Award ซึ่งจัดโดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย มีเดียอินเทลลิเจนซ์ (Media Intelligence หรือ MI) ส่งผลงานเข้าประกวด MAAT Award 2018 ทั้งหมดจำนวน 9 ผลงาน โดยสามารถเข้าถึงรอบ Finalist 6 ผลงาน และจากการประกาศผลรางวัลทั้งหมด MI สามารถคว้า 5...

นักการตลาดต้องรู้ คนวางแผนสื่อต้องปรับตัว! MI ชี้ หมดยุค Mass Media ปี 2017 เข้าสู่ยุค...

คุณภวัต เรืองเดชวรชัย  ผู้อำนวยการธุรกิจ-สายงานการวางแผน และกลยุทธ์สื่อโฆษณาบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด หรือ MI หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการซื้อ – ขาย สื่อโฆษณา และวางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดในประเทศไทย กล่าวว่า ในอดีต เราคงทราบถึงอิทธิพลของ Mass Media เป็นอย่างดี ว่าทำหน้าที่เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างมาก ทั่วประเทศ และเกือบทุกเพศทุกวัยในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งในปัจจุบัน Mass Media กำลังจะหมดไป และถูกเปลี่ยนหน้าที่เป็น segmented media ทำหน้าที่เข้าถึง...