Homehttps://www.brandbuffet.in.th/gay-shops-near-me/ไตรมาสแรกปีนี้ 10 แบงก์ โชว์กำไร 63,482 ล้าน ‘กสิกรไทย’ สูงสุด 13,486 ล้าน

ไตรมาสแรกปีนี้ 10 แบงก์ โชว์กำไร 63,482 ล้าน ‘กสิกรไทย’ สูงสุด 13,486 ล้าน

แชร์ :

สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2567 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 10 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำไรรวม 63,482 ล้านบาท “กสิกรไทย” คว้าแชมป์กำไรสูงสุด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

1. กสิกรไทย (KBANK)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 13,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.55% จากปีก่อน
– รายได้รวม 50,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.68% จากปีก่อน เป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 38,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) 3.76% (เพิ่มขึ้น 0.30% จากปีก่อน)

2. ไทยพาณิชย์ (SCB)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน
– รายได้รวม 42,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อน เป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 31,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% จากปีก่อน มาจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ  3.38% (เพิ่มขึ้น 0.37% จากปีก่อน)

3. กรุงไทย (KTB)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 11,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1% จากปีก่อน
– รายได้รวม 40,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% จากปีก่อน เป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 29,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% จากปีก่อน จากพอร์ตสินเชื่อเติบโตและอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมขยายตัว
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 3.31% (เพิ่มขึ้น 0.31% จากปีก่อน)

4. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 10,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9%
– รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 33,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ตามภาวะอัตราดอกเบี้ย
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 3.06% (เพิ่มขึ้น 0.22% จากปีก่อน)

5. กรุงศรี (BAY)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 7,543 ล้านบาท ลดลง 13.1% จากปีก่อน
– รายได้รวม 38,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.3% เป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 27,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.8% จากปีก่อน
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 4.16% (เพิ่มขึ้น 0.83% จากปีก่อน)

6. ทหารไทยธนชาต (ttb)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 5,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.2% จากปีก่อน
– รายได้รวม 17,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อน เป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 14,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เทียบปีก่อน จากดอกเบี้ยขาขึ้นและการเติบโตของสินเชื่อ
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 3.28% (เพิ่มขึ้น 0.20% จากปีก่อน)

7. ทิสโก้ (TISCO)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 1,733 ล้านบาท ลดลง 3.3% จากปีก่อน
– รายได้รวม 4,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากปีก่อน เป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% จากปีก่อน มาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 4.76% (ลดลง 0.12% จากปีก่อน)

8. เกียรตินาคินภัทร (KKP)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 1,506 ล้านบาท ลดลง 27.8% จากปีก่อน
– รายได้รวม 6,832 ล้านบาท ลดลง 1.6% เทียบปีก่อน เป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5,253 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6% จากปีก่อน มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 4.9% (ลดลง 0.3% จากปีก่อน)

9. ซีไอเอ็มบี (CIMB)
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 626 ล้านบาท ลดลง 24.6% จากปีก่อน
– รายได้รวม 3,506 ล้านบาท ลดลง 8.4% จากปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ลดลง 1.2% จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
– ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2.2% (ลดลง 0.4% จากปีก่อน)

10. LH Bank
– ไตรมาสแรก ปี 2567 กำไรสุทธิ 370 ล้านบาท ลดลง 29.7% จากปีก่อน
– รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อน
– ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.33% (ลดลง 0.16% จากปีก่อน)

 

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like