Homechristian widower datingผ่ากลยุทธ์ 15 ปี ‘ทรานสคอสมอส’ ที่เป็นมากกว่า Outsourcing Solution ตั้งเป้าสู่ Tech Solution Company

ผ่ากลยุทธ์ 15 ปี ‘ทรานสคอสมอส’ ที่เป็นมากกว่า Outsourcing Solution ตั้งเป้าสู่ Tech Solution Company


บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้าน Outsource ในไทย ที่เกิดจากการร่วมทุนของ transcosmos Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน Business Process Outsourcing อันดับต้น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในเครือสหกรุ๊ป ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Global Digital Transformation Partner”

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

15 ปี แห่งการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าด้วยบริการแบบครบวงจร

ทรานสคอสมอส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการ Outsource Contact Center โดยนำจุดแข็งด้านความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ จากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ด้าน Outsource มากว่า 40 ปี มาให้บริการในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

กว่า 15 ปี ที่ทรานสคอสมอสไทยแลนด์ดำเนินกิจการ และมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่าง ISO ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO ทั้งหมด 3 มาตรฐาน ได้แก่ ISO9001, ISO/IEC27001 และ ISO/IEC27701 นอกจากนี้ยังมีขยายประเภทการบริการให้ครอบคลุม และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มให้บริการรูปแบบ Omnichannel เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในทุกช่องทางการติดต่อ บริการด้าน Digital Marketing และ E-commerce ในยุคที่การซื้อขายออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค หรือบริการ Social Analysis เพื่อรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็นของผู้บริโภคจากช่องทางออนไลน์ เพราะคนไทยทุกช่วงวัยใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นในปัจจุบัน

วันนี้ ทรานสคอสมอส ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Outsourcing Solution แถวหน้าของประเทศไทย ผ่านการพัฒนา และสร้างเสริมบริการแบบครบวงจร (Total Solution) ไม่ว่าจะเป็น Contact Center, Digital Marketing & E-commerce, Social Analysis, Market Research หรือ Business Process Improvement ผ่านการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ เช่น การทำ Data Visualization Dashboard เพื่อรายงานข้อมูลการให้บริการแบบ Real-time Social Listening Tools ที่รับฟังเสียงของลูกค้า (VoC) เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าบริการ เทคโนโลยี Customer Data Platform (CDP) ที่สามารถใช้รวบรวม วิเคราะห์ และจัดกลุ่มประเภทของลูกค้า หรือ Chat Bot หุ่นยนต์ตอบกลับอัตโนมัติ ที่สามารถคัดกรอง และให้ข้อมูลแก่ผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกปัญหาทางธุรกิจผ่าน Digital Transformation (DX)

การพัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพ

people & technology” เป็นวลีที่อธิบายถึงที่มาของแนวคิดในการทำธุรกิจของทรานสคอสมอส โดย “บุคลากร (People)” หมายถึง ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งสามารถตอบสนองด้วยความเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน และ “เทคโนโลยี (Technology)” หมายถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกที่สามารถมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้

“หัวใจในด้านบริการของทรานสคอสมอส คือ การผสมผสาน “บุคลากร” ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่สุดของธุรกิจ เข้ากับ “เทคโนโลยี” อันทันสมัย เพื่อทำงานร่วมกับลูกค้า และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีต่างกันได้”

ทรานสคอสมอสไม่ได้มองบุคลากรเป็นเพียงแค่ทรัพยากรของบริษัท แต่ บุคลากรคือทรัพย์สิน (Asset) ที่สามารถเพิ่มพูนมูลค่าได้หากมีการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม โดยในปัจจุบัน ทรานสคอสมอสสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ผ่านการฝึกสอนภายในบริษัท การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ผ่านการฝึกสอนภายนอก หรือแม้กระทั่งการจัดโปรแกรมพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมพนักงานในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งสุดท้ายศักยภาพของบุคลากรจะส่งผลให้บริการของทรานสคอสมอสมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้

ไม่เพียงแค่ด้านความรู้ความสามารถ แต่ทรานสคอสมอสยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพใจ (Mental Health) ของพนักงานเพื่อทำให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดสัมมนาที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพใจ เพื่อให้พนักงานสามารถประเมินสุขภาพทางใจของตนเอง และรู้ถึงวิธีการรับมืออย่างถูกต้อง รวมไปถึงการนำแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพใจมาช่วยเหลือในด้านนี้อีกด้วย ซึ่งในอนาคตทางบริษัทก็มีแผนที่จะจัดทำสวัสดิการดูแลสุขภาพใจที่พนักงานสามารถเข้าไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เฟ้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบทุกโจทย์ทางธุรกิจ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี AI หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น Generative AI (ChatGPT, Bard AI, Midjourney, etc.) Predictive AI หรือ AI Voice Recognition เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้น ทรานสคอสมอสได้เตรียมพร้อมต่อการปรับตัว และเรียนรู้การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้ในการให้บริการ ภายใต้แนวคิด Global Digital Transformation Partner” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้มีคุณภาพมากที่สุด ด้วยการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีของ transcosmos Global Network ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

ทรานสคอสมอส จึงได้วางเป้าหมายสู่การเป็น Tech Solution Company” ด้าน Business Process Outsourcing ระดับแนวหน้าของโลก รวมถึงเอเชีย เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ ผ่านการนำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญผสมผสานกับเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ที่ดีที่สุดให้แก่ภาคธุรกิจที่ใช้บริการ Outsource Total Solution และความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคที่จะได้รับบริการจากบุคลากรของทรานสคอสมอส


You may also like